Menu
Košarica

Splošni pogoji poslovanja

Turistična agencija KREATIVNE POTI d.o.o., Tržaška cesta 22 6230 Postojna, matična številka 6110495, davčna številka 80416080 (v nadaljevanju turistična agencija), sprejema naslednje

SPLOŠNE POGOJE ZA POSREDOVANJE PRI NAJEMU TURISTIČNIH NASTANITVENI KAPACITET (MOBILNE HIŠKE)

I. (uvodne ugotovitve)

Turistična agencija posreduje pri sklepanju najemnih pogodb za turistične nastanitvene kapacitete (v nadaljevanju nastanitve) drugih ponudnikov nastanitev, kjer je v vlogi pooblaščene agencije za posredovanju pri najemu njihovih nastanitev.

Turistična agencija nima lastnih nastanitev in ne oddaja lastnih nastanitev. Agencija deluje kot posrednik.

Za sklepanje pogodb o najemu nastanitev veljajo splošni pogoji vsakokratnega ponudnika nastanitev, ki so razvidni iz njegovih cenikov oziroma programov ter katalogov, dostopni pa so tudi na spletni strani turistične agencije.

II. (predmet teh splošnih pogojev)

S temi splošnimi pogoji turistična agencija ureja pogodbeno razmerje posredovanja pri sklepanju najemnih pogodb za nastanitve ponudnikov ter ureja pravice in obveznosti turistične agencije ter stranke (najemnika), ki uporablja njene storitve.

Sestavni del pogodbe sta tudi potrjena ponudba in račun, ki ju za vsakokraten najem nastanitve pripravi turistična agencija

S temi splošnimi pogoji se ureja tudi sklenitev najemne pogodbe v imenu in za korist stranke z vsakokratnim ponudnikom nastanitev.

Ti splošni pogoji pa ne urejajo samega najemnega razmerja med stranko in ponudnikom nastanitve, saj je to predmet splošnih pogojev vsakega posameznega ponudnika.

III. (oglaševanje)

Turistična agencija na svoji spletni strani www.mobilnehiske.si oglašuje različne nastanitve ponudnikov iz Republike Slovenije ter ostalih držav.

Ob vsakem oglasu nastanitve turistična agencija navede predmet in ceno najema, pogoje najema, pogoje odstopa od najemne pogodbe ter navede povezavo na splošne pogoje ponudnika posamezne nastanitve.

Turistična agencija ne pripravlja cenikov najema, temveč le objavlja trenutno veljavne cenike ponudnikov nastanitev.

Turistična agencija pridobiva slike in opise namestitev od ponudnikov, zato ni v ničemer odgovorna za pravilnost in ažurnost predstavljene namestitve.

Vse slike in opisi namestitev so na voljo tudi na uradnih spletnih straneh ponudnika namestitve.

Turistična agencija nima nobenega vpliva na lokacijo nastanitve in ne more zagotoviti, da posamezni ponudnik nastanitve ugodi želji stranke po točno določeni lokaciji nastanitve.

Turistična agencija oglašuje nastanitve ponudnikov tudi preko portala MEGABON na spletni strani https://www.megabon.eu.

IV. (najemnina)

Najemnina predstavlja ceno za bivanje določenega števila oseb v nastanitvi ponudnika za določen čas.

Najemnino vedno določa ponudnik in je odvisna od splošnih pogojev posameznega ponudnika.

V kolikor ponudnik omogoča nastanitev v kampu, je v najemnino vključeno tudi eno osebno vozilo stranke.

V najemnino ni vključeno zavarovanje za morebitne poškodbe nastanitve (kavcija). Kavcijo mora stranka položiti v gotovini predstavniku ponudnika ob registraciji v nastanitvi. Po končanem bivanju stranka prejme celotno kavcijo v primeru, da nastanitve ne poškoduje.

V najemnino prav tako nista vključeni turistična taksa strošek prijave stranke v nastanitev (strošek check-ina). Turistično takso in strošek check-ina mora stranka poravnati predstavniku ponudnika ob registraciji v nastanitvi. Le če je v oglasu posamezne nastanitve izrecno navedeno, da je v najemnino vključena tudi turistična taksa, stranka te turistične takse ne plača ponovno ob registraciji v nastanitvi.

V primeru, da je v oglasu nastanitve navedeno, da je čiščenje opcijsko, lahko stranka izbere, da nastanitev očisti in prejme celotno kavcijo, ali pa nastanitve ne očisti in ponudnik od prejete kavcije zadrži znesek, kot nadomestilo za čiščenje nastanitve. Če pa v oglasu nastanitve ni posebej navedeno čiščenje, potem mora stranka nastanitev očistiti, sicer ponudnik zadrži celotno kavcijo.

V. (prijavnina)

Prijavnina predstavlja pavšalno povračilo za stroške obdelave povpraševanja, sestave ponudbe, sklepanja pogodbe o najemu nastanitve, komunikacije s stranko ter ponudnikom, za stroke transakcij ter podobne administrativne stroške.

Prijavnina znaša 15,00 € na posamezno povpraševanje.

Prijavnino mora stranka plačati turistični agenciji, skupaj z akontacijo najemnine v roku in s pogoji, kot so navedeni v ponudbi ter računu.

VI. (plačilo za posredovanje pri sklepanju najemnih pogodb)

Stranka turistični agenciji ne plača za njene storitve, temveč turistično agencijo plača posamezni ponudnik nastanitve.

Stranko tako v ničemer ne bremeni plačilo za delo turistične agencije in slednja nima pravice stranke terjati za plačilo za lastno delo.

VII. (povpraševanje, ponudba sklenitev pogodbe in plačila)

  1. Splošno

Stranka lahko sklene pogodbo o posredovanju pri najemu nastanitve (pogodba) preko elektronske pošte (spletna rezervacija), preko telefona (telefonska rezervacija) ali osebno v prostorih turistične agencije (osebna rezervacija).

Stranka lahko izbere možnost enkratnega plačila ali pa obročno plačilo, v obeh primerih pa mora ob sklenitvi pogodbe plačati akontacijo v višini in roku, kot je navedeno v ponudbi, prav tako pa mora celotno najemnino poravnati pred prihodom v nastanitev.

Pri obročnem plačilu turistična agencija v ponudbi posebej opredeli načrt odplačevanja, v katerem navede celotno ceno najema, število obrokov, višino začetnega obroka ter višino vsakega nadaljnjega obroka ter navede datume zapadlosti vsakega posameznega obroka. Pri obročnem plačilu se akontacija šteje za začetni obrok.

  2. Povpraševanje in ponudba

Pred sklenitvijo pogodbe mora stranka turistični agenciji posredovati povpraševanje za posamezno nastanitev in opredeliti način plačila ter pri tem navesti naslednje osebne podatke:

 • Ime in priimek
 • naslov prebivališča
 • telefonsko številko
 • elektronski naslov
 • ______.

V ponudbi turistična agencija navede kontaktne podatke ponudnika nastanitve, predmet nastanitve, kraj nastanitve, najemnino, prijavnino, višino DDV, višino akontacije, rok plačila akontacije ter rok plačila preostanka najemnine. V ponudbi turistična agencija posebej navede tudi pogoje ponudnika v zvezi z odstopom od pogodbe za najem nastanitve vključno z načinom izračuna storno stroškov, prav tako pa navede pogoje ponudnika v zvezi z reševanjem pritožb ter kraj, kjer si lahko stranka prebere celotne splošne pogoje ponudnika.

Turistična agencija hkrati s ponudbo stranki posreduje tudi izvod teh splošnih pogojev.

S potrditvijo ponudbe stranka izrecno potrjuje tudi, da je prebrala te splošne pogoje in se z njimi strinja, prav tako pa potrjuje, da je prebrala splošne pogoje ponudnika nastanitve in da se tudi s temi pogoji strinja.

  2.1 Spletna rezervacija

V primeru spletne rezervacije, stranka pošlje povpraševanje za najem nastanitve turistični agenciji na elektronski naslov [email protected]. V tem primeru bo turistična agencija najkasneje v roku 3 dni pripravila ponudbo, v kateri bo navedla predmet in ceno najema (najemnina), ponudnika nastanitve ter njegove kontaktne podatke in strošek posredovanja pri sklenitvi pogodbe. V ponudbi turistična agencija navede tudi način in rok plačila najemnine ter akontacije najemnine. Ponudbo pa bo posredovala stranki na elektronski naslov, kot ga bo stranka navedba ob povpraševanju.

V primeru spletne rezervacije mora stranka potrditi ponudbo turistične agencije v roku 24 ur , tako da turistični agenciji na njen elektronski naslov [email protected], posreduje izrecno potrditev ponudbe. Stranka lahko potrdi ponudbo turistične agencije tudi tako, da v roku, ki je naveden v ponudbi, plača akontacijo najemnine.

Če stranka v roku iz prejšnjega odstavka turistični agenciji ne posreduje potrditve ponudbe in niti v roku, navedenem v ponudbi, ne poravna akontacije, se šteje, da pogodbe ne namerava skleniti. V tem primeru turistična agencija ni zavezana s ponudbo in za stranko ne izvede rezervacije nastanitve pri ponudniku.

Pogodba je sklenjena v trenutku, ko stranka potrdi ponudbo turistične agencije. Po sklenitvi pogodbe turistična agencije rezervira izbrano nastanitev pri ponudniku nastanitve ter za tem s tem ponudnikom sklene pogodbo o najemu nastanitve v imenu in za račun stranke.

  2.2 Telefonska rezervacija

V primeru telefonske rezervacije stranka povpraševanje za najem nastanitve sporoči turistični agenciji na telefonsko številko 00386 41733302. V tem primeru bo turistična agencija najkasneje v roku 3 dni pripravila ponudbo, v kateri bo navedla predmet in ceno najema (najemnina), ponudnika nastanitve ter njegove kontaktne podatke in strošek posredovanja pri sklenitvi pogodbe. V ponudbi turistična agencija navede tudi način in rok plačila najemnine ter akontacije najemnine. Ponudbo bo turistična agencija stranki posredovala ali na elektronski naslov ali na naslov prebivališča po pošti, ki ju bo sporočila ob povpraševanju, kot si bo stranka izbrala ob telefonski rezervaciji.

V primeru telefonske rezervacije mora stranka potrditi ponudbo turistične agencije v roku 24 ur, tako da turistični agenciji na njen elektronski naslov [email protected], posreduje izrecno potrditev ponudbe. Stranka lahko potrdi ponudbo turistične agencije tudi tako, da v roku, ki je naveden v ponudbi, plača akontacijo najemnine.

Če stranka v roku iz prejšnjega odstavka turistični agenciji ne posreduje potrditve ponudbe in niti v roku, navedenem v ponudbi, ne poravna akontacije, se šteje, da pogodbe ne namerava skleniti. V tem primeru turistična agencija ni zavezana s ponudbo in za stranko ne izvede rezervacije nastanitve pri ponudniku.

  2.3 Osebna rezervacija

V primeru osebne rezervacije stranka povpraševanje za najem nastanitve sporoči turistični agenciji osebno v njenih poslovnih prostorih. V tem primeru bo turistična agencija predvidoma takoj pripravila ponudbo, v kateri bo navedla predmet in ceno najema (najemnina), ponudnika nastanitve ter njegove kontaktne podatke in strošek posredovanja pri sklenitvi pogodbe. V ponudbi turistična agencija navede tudi način in rok plačila najemnine ter akontacije najemnine. Ponudbo bo turistična agencija stranki izročila neposredno v roke. Če zaradi okoliščin, na katere turistična agencija ne more vplivati, turistična agencija ne more ponudbe pripraviti takoj, jo bo pripravila v roku __3 dni in jo bo stranki posredovala ali na elektronski naslov ali na naslov prebivališča po pošti, ki ju bo sporočila ob povpraševanju, kot si bo stranka izbrala ob osebni rezervaciji.

V primeru osebne rezervacije mora stranka potrditi ponudbo turistične agencije takoj, kar bo potrdila s podpisom izvoda ponudbe, ki je namenjen turistični agenciji. V kolikor bo stranka potrebovala dodaten čas za premislek in za odločitev, lahko v roku 24ur od prejema ponudbe sporoči potrditev ponudbe tako, da turistični agenciji na njen elektronski naslov [email protected], posreduje izrecno potrditev ponudbe. Stranka lahko potrdi ponudbo turistične agencije tudi tako, da v roku, ki je naveden v ponudbi, plača akontacijo najemnine. Če stranka v roku iz prejšnjega odstavka turistični agenciji ne posreduje potrditve ponudbe in niti v roku, navedenem v ponudbi, ne poravna akontacije, se šteje, da pogodbe ne namerava skleniti. V tem primeru turistična agencija ni zavezana s ponudbo in za stranko ne izvede rezervacije nastanitve pri ponudniku.

2.4. Spletna rezervacija preko spletne trgovine

Spletna trgovina Kreativne poti je informacijski sistem, namenjen predstavitvi in prodaji storitev uporabnikom. Upravlja jo podjetje:

Kreativne poti d.o.o., Tržaška cesta 22, 6230 Postojna, mail: [email protected]

 Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine določajo pogoje nakupa ter prodaje storitev, ki jih izvaja podjetje Kreativne poti d.o.o. (v nadaljevanju posrednik).

Slednji pogoji urejajo specifiko nakupa turističnih namestitev  preko spletne trgovine. Vsi ostali pogoji nakupa in koriščenja turističnih namestitev preko ponudnika, so urejeni v Splošnih pogojih Kreativne poti d.o.o..

Splošni pogoji poslovanja Spletne trgovine Kreativne poti so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT) in Zakonom o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP) ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Z določili Splošnih pogojev spletne trgovine se kupec lahko seznani na spletni strani www.mobilnehiske.si, www.kreativnepoti.si.

Za kakršne koli informacije ali pomoč pri spletni ponudbi, spletni oddaji naročil ali uporabi spletne strani, se naj kupec obrne na elektronski naslov : [email protected]

Uporabnik je oseba, ki uporablja naš sistem, torej kupec v spletni trgovini Kreativne poti.

 

1) SKLENITEV POGODBE – POTRDITEV NAROČILA

Pogodba o opravljanju storitev med agencijo in kupcem je sklenjena v trenutku, ko agencija potrdi naročilo in kupec prejme elektronsko sporočilo. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za agencijo, kot za kupca.

Potrditev naročila je sestavljena iz dveh faz postopka.

V prvi fazi postopka mora uporabnik izpolniti osebne podatke o nosilcu rezervacije in ostalih potnikih. Da zaključi to fazo mora uporabnik označiti ikono “Prebral sem Splošne pogoje spletne trgovine Kreativne poti d.o.o.« in Splošne pogoje ter se z njimi strinjam”. S tem dejanjem se šteje, da je potnik seznanjen s splošnimi pogoji in z njimi v celoti soglaša.

Druga in hkrati zadnja faza pred oddajo naročila je izpolnitev podatkov o načinu plačila in vnosu ustreznih podatkov za izvedbo (delnega) plačila. Ko uporabnik izpolni te podatke, lahko odda naročilo, samo če ponovno označi ikono “Prebral sem Splošne pogoje spletne trgovine Kreativne poti d.o.o.« in Splošne pogoje ter se z njimi strinjam.” Hkrati mora izrecno potrditi, da se z oddajo naročila strinja s plačilom. Funkcija, ki sproži oddajo naročila je označena z besedami »naročilo z obveznostjo plačila« ali z drugo izjavo, iz katere nedvoumno izhaja, da je z oddajo naročila povezana obveznost plačila ponudniku.

Iz povzetka naročila, ki ga kupec po oddaji naročila prejme na svoj elektronski naslov, je razvidno: kaj je stranka rezervirala, koliko % je že plačanega. V primeru celotnega plačila stranka prejme na svoj elektronski naslov račun , najkasneje v 8 dneh po prejetju celotnega plačila.

Rezervacija je dokončno potrjena šele ob prejemu celotnega zneska namestitve na račun ponudnika.

Pogodbo o opravljanju storitev opisano v teh splošnih pogojih je mogoče skleniti samo v slovenščini.

 2) CENE V SPLETNI TRGOVINI 

Cene so v spletni prodajalni primerno označene in veljajo za vse kupce.

Vse cene so v € in vključujejo DDV. Pri nakupu veljajo cene v trenutku potrditve naročila.

Cene se lahko do trenutka oddanega naročila spremenijo brez predhodnega obvestila. Cene veljajo le za nakupe v Kreativne poti  spletnem rezervacijskem sistemu in se lahko razlikujejo od rednih cen.

 3) SPREMEMBE CEN NAMESTITEV

Kljub izjemnim naporom, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o namestitvi oziroma ceni napačen. Ponudnik si pridružuje pravico do spremembe opisov in lastnosti ponujenih namestitev ter cen, brez predhodnega obvestila.


 4) PLAČILO

Ponudnik sprejema naslednja plačilna sredstva:

-         denarno nakazilo na TRR račun ponudnika.


plačila

1. NAČIN:     

plačilo v 2. delih – vplačilo v višini najmanj 30 % celotne cene ter prijavnine, s kartico preko spleta; preostalih 70 % se poravna preko plačila položnice/z nakazilom na TRR ponudnika. Drugi del plačila mora biti poravnan najkasneje 30 dni pred odhodom. V kolikor drugega dela plačila (70 %) ni do 30 dni pred odhodom na računu ponudnika, se rezervacija odpove. Smatra se, da je kupec odpovedal rezervacijo.

V zvezi s takšno odpovedjo se postopa skladno z določbo o odpovedi s strani potnika po teh pogojih.

Za rezervacije ponudb, katerih datum odhoda je predviden 30 dni ali krajši od dneva opravljene rezervacije, je možnost plačila samo celotnega 100% zneska omejena zgolj na način iz prve točke drugega odstavka tega člena.

Plačilo dela zneska po nakazilu na TRR ponudnika po predračunu

Ustvari se izpisna stran podatkov za plačilo 30 % zneska izbranega aranžmaja. Na dokumentu so zapisani naziv in sedež prodajalca, številka transakcijskega računa, rok plačila ter sklicna številka, ki služijo kot nosilni podatki za plačilo. Plačilo po predračunu se izvede na transakcijski račun Kreativne poti d.o.o. Te podatke prejme kupec tudi na elektronski naslov.

 V kolikor stranka izbere plačilo po predračunu, je potrebno 30% plačila izvesti najkasneje v roku 24 ur po prejetju predračuna, ostalih 70% pa najkasneje 30 dni pred odhodom.

V kolikor plačila ne bomo prejeli v navedenem roku, se smatra, da rezervacija ni potrjena.

V kolikor je do odhoda manj kot 30 dni plačilo na obroke ni možno v nobenem primeru.

5) POTRDILO O OPRAVLJENEM NAKUPU

Ko ponudnik na svoj transakcijski račun prejme celotno plačilo za rezervirani aranžma, uporabniku posreduje potrdilo o plačilu ter veljaven voucher (napotnico). Voucher (napotnico) uporabnik prejme na e-mail, ki ga je posredoval ob rezervaciji. 

6) TEHNIČNA SREDSTVA ZA PREPOZNAVANJE IN POPRAVO NAPAK PRED ODDAJO NAROČILA 

Preden kupec odda naročilo se mu odpre predogled naročila na podlagi katerega lahko preveri podatke, ki jih je izpolnil za potrebe oddaje naročila. V primeru napačnega vnosa, lahko kupec napake popravi pred oddajo naročila. V kolikor naročila ne želi oddati lahko stran zapre ali zapusti oddajo naročila in tako prekine oddajo in potrditev naročila.

 7) V PRIMERU, DA NI ZALOGE oziroma, da je možna rezervacija v sistemu za manj nočitev, kot je določeno po pogojih

V izjemnem primeru lahko pride do nakupa oziroma do rezervacije ( kadar je plačilo po predračunu) namestitve, kateri se je v vmesnem času prodal. V kolikor pride do tega, se posrednik zavezuje, da bo s kupcem v najkrajšem možnem času vzpostavil stik in uredil povračilo že plačane kupnine v celoti, oziroma ga obvestil, da izdaja predračuna ni možna, saj v željenem terminu ni prostih kapacitet.

Prav tako, se lahko pripeti v sistemu, da je možna rezervacija namestitve naprimer za 1 ali 2 nočitvi, čeprav je na ceniku določeno naprimer 3 nočitve. V kolikor pride do take rezervacije zaradi napake v sistemu ima agencija pravico, da rezervacije ne potrdi in plačilo vrne v kolikor je do njega že prišlo.

Vračilo se uredi najkasneje v 14 dneh. ( koledarskih)

7.1) V PRIMERU, DA JE PONUDBA NA POVPRAŠEVANJE

V kolikor se stranki v postopku rezervacije izpiše, da je ponudba na povpraševanje v tem primeru bomo, v kolikor bo stranka povpraševanje poslala, kapacitete preverili pri ponudniku ( lastniku) in takoj, ko bomo informacijo glede kapacitete imeli le to posredovali na elektronski naslov stranke in pri tem navedli v kolikšnem času mora rezervacijo izvesti v kolikor se bo zanjo odločila.

Rezervacijo bomo potrdili po prejetju plačila 30% akontacije na TRR.


 8) PREKLIC REZERVACIJE

Ko je (delno) plačilo opravljeno, naročila ni več mogoče preklicati. V kolikor stranka vseeno želi preklicati naročilo, veljajo siceršnji splošni pogoji za odpoved pogodbe, kateri so navedeni pod vsako namestitvijo na spletni strani. V kolikor pogoji niso navedeni veljajo naslednji pogoji odpovedi:

V kolikor kupec odpove rezervacijo  na svojo željo in na spletni strani - ponudbi NI BILO POGOJEV ODPOVEDI , je upravičen do povračila določenega dela vplačanega zneska. Višina vračila je odvisna od časa, v katerem je kupec odpovedal rezervacijo.

POTNIKOVA ODPOVED OD POGODBE

 •  do 60 dni pred datumom začetka najema, plača 20% celotne najemnine,
 •  od 59 do 30 dni pred datumom začetka najema, plača 50% celotne najemnine,
 •  od 29 do 22 dni pred datumom začetka najema, plača 65 % celotne najemnine,
 •  od 21 do 15 dni pred datumom začetka najema, plača 85 % celotne najemnine,
 •  od 14 do 0 dni pred datumom začetka najema, plača 100 % celotne najemnine,
 • če se stranka na dan začetka najema ne zglasi v nastanitvi (»no show«), ali odstopi od pogodbe po datumu začetka najema, plača 100 % celotne najemnine.
 • ODPOVED POSLANA NA DAN,KO AGNCIJA NE OBRATUJE ( VIKENDI, PRAZNIKI) SE ŠTEJE, DA JE PREJETA PRVI DELOVNI DAN. ( npr. odpoved rezervacije poslana na nedeljo se šteje, da je bila prejeta na ponedeljek v kolikor je le ta delovni dan, v kolikor je ponedeljek praznik se šteje, da je odpoved poslana v torek)
 • V primeru, da potnik ne pridobi vize ali ne opravi potrebnega cepljenja, kateri je obvezen za vstop v določeno državo  ni upravičen do odpovedi potovanja brez stroškov, ampak se upoštevajo pogoji odpovedi iz teh splošnih pogojev.

 • Agencija dodatno zaračunava 15€ administrativnih stroškov.
  Skladno s 6. točko prvega odstavka 43.a členom ZVPot pri spletni rezervaciji in telefonski rezervaciji stranka, NIMA pravice, da v 14 dneh po sklenitvi pogodbe obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe brez plačila stroškov odpovedi (pravica iz 43.č člena ZVPot).

  Pogodba preneha, ko se izteče zadnji dan najema v nastanitvi ponudnika.

  Višino stroškov ob odpovedi zaračunava ponudnik v odstotkih od celotne cene turističnega aranžmaja, ne glede na to, kolikšen delež je bil plačan do dneva odpovedi. Višina stroškov odpovedi turističnega aranžmaja, kadar ponudnik ni organizator potovanja, je  določena s splošnimi pogoji ali drugim aktom organizatorja.

  Med potovanjem lahko kupec prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če kupec med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti.

  Za vračilo dela kupnine, ki kupcu pripada glede na zgornjo tabelo, se ponudnik zavezuje, da bo izvedeno v 14 koledarskih dnevih. 

  9) REKLAMACIJA

  V primeru odstopa od pogodbe pri rezervaciji namestitev preko spletne trgovine, ne veljajo določbe 43č. člena ZVPot, temveč veljajo Splošni pogoji ponudnika.

   Agencija vedno nastopa samo v vlogi posrednika pri prodaji in vam nudi pomoč pri reševanju morebitnih pritožb, zato morajo biti pritožbe vedno napisane skladno s spodnjimi navodili.

  Predstavniku / recepciji javite v kolikor opazite v hiški kakšno pomanjkljivost ( čistoča, pomanjkljiva oprema, kakšna morebitna okvara), da le to čimprej odpravite. Vsako pomanjkljivost je potrebno nujno javiti predstavniku / recepciji v kampu, da se le ta čim prej odpravi v kolikor je mogoče. Potnik mora pri odpravljanju vzroka pritožbe sodelovati s predstavnikom z dobrim namenom. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam organizator/lastnik ne bo upošteval kasnejših zahtev za povrnitev škode ali znižanje cene potovanja .V primeru, da napake/pomanjkljivosti ne boste javili predstavniku/recepciji bomo smatrali, da ste se z izbrano namestitvijo strinjali in pritožbe kasneje niso možne. V kolikor odprava pomanjkljivosti ni mogoča nujno napišite reklamacijski zapisnik, kjer je potrebno nujno opisati zakaj morebitne pomanjkljivosti ni bilo mogoče odpraviti

  ( podpisan mora biti obvezno s strani predstavnika), kateri bo služil kot dokaz ob morebitni pritožbi ob vrnitvi domov. Pritožbe morajo biti poslane po pošti na sedež podjetja. Pritožb brez zapisnikov in brez drugih dokazov ( slike, video, izjave prič,..) ne bomo obravnavali. Pritožb poslanih po elektronski pošti ne bomo obravnavali.

  Pritožb, katere se ne nanašajo direktno na namestitev ( vzdrževalna dela v kampu, izgradnja novih objektov, cest, kanalizacije, hrup) ne bomo obravnavali, saj to ni odgovornost ponudnika/lastnika mobilnih hišk.

  Pritožbe so v skladu s splošnimi pogoji organizatorja/lastnika poslane naprej lastniku.

  10) KOMUNIKACIJA

  Ponudnik bo z uporabnikom stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje. Oglasna elektronska sporočila bodo vsebovala sestavine, ki bodo jasno in nedvoumno označena kot oglasna sporočila, pošiljatelj bo jasno naveden, akcije, posebni popusti in druge tržne tehnike bodo jasno označene kot takšne z jasno določenimi pogoji udeležbe v njih, jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil, željo kupca, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo ponudnik izrecno spoštoval.

   11) VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

  Zagotavljamo vam varstvo in zaščito vaših osebnih podatkov po ZVOP-1 in ZVPot.

  Z nakupom v spletni trgovini Kreativne poti d.o.o. soglašate, da vaše osebne podatke shranimo in jih uporabljamo izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje in potrditev naročila, napotnice, računov, informativnega gradiva, ponudb…) in ostalo potrebno komunikacijo. Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika. Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.

  Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik tako, da poskrbi za varnost in zaščito svojih podatkov.

   12) PRITOŽBE IN SPORI

  Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Uporabnik pritožbo odda preko e-pošte ponudnika. Ponudnik bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo, sporočil kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščal o poteku postopka.

  Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zaradi tega si ponudnik po svojih najboljših močeh prizadeva, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

   13) KODEKS RAVNANJA

   Ponudnik ima postavljene visoke interne standarde obravnave naročil, vračil in reklamacij kupcev ter poskuša slediti aktualnim zahtevam potrošnikov in zakonskim regulativam v najvišji možni meri. V skladu s 6. alinejo 7. člena ZEPT pa izjavlja, da ni podpisnik kodeksa ravnanja spletnih trgovcev.

   15) VNOS PODATKOV ZA REZERVACIJO

  Uporabnike se poziva, da so zelo natančni pri vnosu imen, priimkov, rojstnih datumov in naslovov ter kontaktov. Osebne podatke mora uporabnik v obrazec spletne rezervacije vnašati z velikimi tiskanimi črkami.

  Napotnica (voucher) se izdaja na podlagi podatkov, ki jih je vnesel uporabnik ob izvedbi rezervacije na spletni strani ponudnika. Ponudnik ne odgovarja za morebitne zaplete, do katerih bi prišlo zaradi napačnega vnosa podatkov s strani uporabnika.

   16) PLAČILO STROŠKOV POSREDOVANJA

  Za vsako opravljeno rezervacijo se zaračunajo stroški posredovanja v višini 10,00 EUR. V primeru odpovedi na željo kupca, se ta strošek ne vrne.

   17) HRANITEV POGODBE

  Pogodba, ki jo skleneta ponudnik in uporabnik je za obdobje enega leta shranjena na sedežu podjetja ponudnika oz. na ustrezno varovanem oddaljenem strežniku ponudnika. Uporabnik lahko pridobi kopijo z zahtevo po elektronski pošti na: [email protected]. Kopijo pogodbe (naročila), kupec prejme po oddaji naročila na svoj elektronski naslov.

   18) STRINJANJE S SPLOŠNIMI POGOJI

  Kupec mora pred potrditvijo naročila in procesiranjem plačila označiti, da je prebral konkretne splošne pogoje in da jih v celoti sprejema. S tem se smatra, da je kupec seznanjen s pogoji za sklenitev pogodbe, tj prodaje/nakupa aranžmaja, med ponudnikom in njim samim.

   3. Plačilo

  Po sklenitvi pogodbe mora stranka v roku, navedenem v ponudbi in računu, plačati še preostanek najemnine.

  V kolikor stranka plačila ne opravi v tem roku, se šteje, da stranka od pogodbe enostransko odstopa, turistična agencija pa bo rezervacijo nastanitve pri ponudniku preklicala in v imenu in za račun stranke odstopila od pogodbe za najem nastanitve.

   3.1 Posebej o plačilu na obroke

  Stranka ima pri plačilu na obroke posebno pravico, da kadarkoli odplača preostanek najemnine, brez vsakršnih stroškov, o čemer mora obvestiti turistično agencijo takoj po izvedenem plačilu. Stranka ima glede na okoliščine primera tudi pravico, da od sodišča zahteva, da ji podaljša roke za plačilo zamujenih obrokov najemnine, v primeru, da stranka zagotovi zavarovanje, da bo izpolnila svojo obveznost in če turistična agencija zaradi tega ne trpi škode.

  Turistična agencija ima pri plačilu na obroke posebno pravico, da lahko odstopi od pogodbe v primeru, če stranka zamuja s plačilom dveh zaporednih obrokov kupnine zaporednih obrokov najemnine, ki pomenita najmanj osmino celotne najemnine. Izjemoma lahko turistična agencija odstopi od pogodbe, če stranka zamuja zgolj z enim obrokom, kadar za plačilo najemnine niso predvideni več kot štirje obroki.

  Namesto odstopa od pogodbe, pa lahko turistična agencija zahteva plačilo celotnega preostanka najemnine in stranki pusti dodatni rok petnajstih (15) dni za to plačilo.

  19) NAGRADNE IGRE NA FACEBOOK STRANI KRETIVNE POTI - MOBILNE HISKE

  Podjetje Kreativne Poti d.o.o., občasno priredi nagradno igro na svoji FACEBOOK strani 
  https://www.facebook.com/potovalnaagencijakreativnepoti

  namen nagradne igre je izključno promocija podjetja Kreativne poti d.o.o. Osebe lahko sodelujejo v nagradni igri samo 1x.

  Nagrade katere podeli podjetje Kreativne poti d.o.o. v obliki darilnega bona ( 20 €, 50 €,..) se lahko izkoristi izključno za tedenski najem mobilne hiške iz ponudbe na spletni strani www.mobilnehiske.si. Termin in pogoje koriščenja se določi pri vsaki nagradni igri posebej. Darilni bon ni v nobenem primeru zamenljiv za gotovino oziroma prenosljiv na drugo osebo, razen, ko nastopi izredna okoliščina ( bolezen, smrt dobitnika darilnega bona). Ob nastopu izredne okoliščine je potrebno nemudoma obvestiti agencijo Kreativne poti d.o.o., preko elektronskega naslova [email protected] in navesti številko darilnega bona, prejemnika, in pa potrebno dokumentacijo katera dokazuje nastanek izredne okoliščine.

  Žreb poteka preko aplikacije random comment picker. Izžrebana oseba je objavljena pod nagradno igro.

  Oseba katera je izžrebana se po elektronski pošti ali po messengerju na facebook strani javi s svojimi podatki najkasneje v roku 5 ( pet ) delovnih dni od datuma žreba.  V kolikor se oseba ne javi v roku ( 5 ddelovnih dni) kasneje ne more več prevzeti nagrade.

  Nagrada je poslala izžrebancu po pošti na naslov katerega nam navede , ko se javi kot dobitnik nagrade.


  VIII. (kupon MEGABON)

  Stranka ki kupi kupon na portalu MEGABON (spletna stran https://www.megabon.eu), v nadaljevanju kupon, mora po nakupu kupona opraviti še spletno ali osebno rezervacijo pri turistični agenciji, na podlagi določil prejšnjega člena.

  Zgolj z nakupom kupona stranka ne sklene pogodbe o posredovanju niti pogodbe o najemu nastanitve in z nakupom kupona še ni napravljena rezervacija nastanitve pri ponudniku.

  Ob nakupu kupona stranka plača zgolj storitve imetnika portala MEGABON in ne plača nobenega dela najemnine in prijavnine. Slednje stranka plača neposredno turistični agenciji po potrditvi ponudbe, ki jo na podlagi povpraševanja stranke napravi turistična agencija. Stranka prejme iz strani Kreativne poti d.o.o. predračun, katerega je potrebno poravnati 50% takoj ob rezervaciji, ostalo 50% do najkasneje 30 dni pred odhodom.

  Cene oglaševane preko portala MEGABON in cene navedene na kuponu so posebne akcijske cene, ki veljajo le ob nakupu kupona in predložitvi kupona turistični agenciji ter veljajo le za obdobje, kot je izrecno navedeno na kuponu.

  V času veljavnosti kupona je turistična agencija zavezana stranki ponuditi najem nastanitve po ceni, kot je navedena na kuponu. Po poteku obdobja veljavnosti kupona turistična agencija ni več zavezana stranki ponuditi cene, kot je navedena na kuponu.

  PRIJAVNINA V VIŠINI 10 EUR JE NEVRAČLJIVA.

  Za nakup kuponov na portalu MEGABON veljajo splošni pogoji imetnika portala, ki so dostopni na spletni strani https://www.megabon.eu/sl/strani/pogoji-poslovanja.

  Takoj, ko stranka, katera ima kupon od portala MEGABON opravi rezervacijo oz. sklene pogodbo o najemu nastanitve s turistično agencijo veljajo splošni pogoji TA Kreativne poti d.o.o.,  in od nje ne more odstopiti.

  Skladno s 6. točko prvega odstavka 43.a členom ZVPot pri spletni rezervaciji in telefonski rezervaciji stranka, NIMA pravice, da v 14 dneh po sklenitvi pogodbe obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe brez plačila stroškov odpovedi (pravica iz 43.č člena ZVPot).

  Turistična agencija nima vpliva na cene in pogoje poslovanja imetnika portala MEGABON ter za njegovo ravnanje ni odgovorna.
  Stranke mora pred nakupom kupona preveriti splošne pogoje ponudnika nastanitve, saj ima lahko ponudnik več različnih ponudb za nastanitve, ki se med seboj razlikujejo po tem ali se oglašujejo poreko portala MEGABON, ali kako drugače. Turistična agencija ne odgovarja za kvaliteto in ustreznost nastanitve, za najem katere stranka kupi kupon na portalu MEGABON.

  IX. (sklenitev pogodbe o najemu nastanitve in plačilo najema)

  Turistična agencija v roku _1 dni po sklenitvi pogodbe v imenu in za račun stranke s ponudnikom nastanitve sklene pogodbo o najemu nastanitve.

  Sklenitve in pogoje pogodbe o najemu nastanitve urejajo splošni pogoji posameznega ponudnika nastanitve in nanje turistična agencija nima vpliva.

  Turistična agencija ponudniku v skladu z njegovimi pogoji nakaže akontacijo najemnine, kar se šteje za potrditev rezervacije nastanitve v korist stranke.

  V skladu s splošnimi pogoji posameznega ponudnika turistična agencija le temu nakaže tudi preostanek najemnine.

  X. (vavčer in registracija)

  Najkasneje 8 dni pred odhodom ( v kolikor je namestitev plačana v celoti) turistična agencija pripravi dokument (vavčer) v katerem navede ponudnika nastanitve, točen naslov nastanitve, uro prijave in odjave (check-in, check-out) s tem potrdi, da je celotna najemnina poravnana.

  V vavčerju turistična agencija navede tudi navodila za dostop do nastanitve, če je to potrebno zaradi lažjega razumevanja poti.

  Stranka z vavčerjem pri ponudniku nastanitve dokazuje sklenjeno pogodbo o nastanitvi ter plačilo celotne najemnine.

  Ob prihodu v nastanitev mora stranka opraviti registracijo prijave v skladu s splošnimi pogoji ponudnika. Ob registraciji prijave mora stranka predstavniku ponudnika izročiti vavčer.

  XI. (reševanje pritožb glede nastanitve)

  Turistična agencija vedno nastopa samo v vlogi posrednika in pri reševanju morebitnih pritožb glede nastanitve stranki nudi le pomoč in sama ne rešuje pritožbe.

  Vse pritožbe (obvestila o napakah ali pomanjkljivostih nastanitve) v zvezi z nastanitvijo mora stranka nasloviti na predstavnika ponudnika nastanitve ter mora pri reševanju pritožbe vestno in pošteno sodelovati s predstavnikom ponudnika nastanitve.

  Če stranka ne sprejme ponujene rešitve, ponudnik nastanitve ne bo upošteval kasnejših zahtev za povrnitev škode ali znižanje nastanitve.

  V primeru, da stranka pritožbe ne sporoči predstavniku ponudnika, se šteje, da se stranka z izbrano namestitvijo strinja in se kasnejše pritožbe ne upoštevajo.

  V kolikor odprava pomanjkljivosti ni mogoča, mora stranka sestaviti reklamacijski zapisnik pri ponudniku nastanitve, v katerem opiše razloge, zaradi katerih morebitne pomanjkljivosti niso bile odpravljene in zakaj jih ni bilo mogoče odpraviti. Ta zapisnik mora podpisati predstavnik ponudnika nastanitve, oziroma mora biti v zapisniku naveden razlog, za morebitno odklonitev podpisa.

  Turistična agencija stranki pomaga pri sestavi pisne pritožbe na izvedeno storitev ponudnika, ki po jo strankinem pooblastilu posreduje na sedež ponudnika. Za takšno pritožbo mora stranka zagotoviti ustrezna dokazila (fotografije, videoposnetke, izjave prič, ipd).

  Tovrstno pritožbo obravnava ponudnik v skladu s svojimi splošnimi pogoji in rešitev pritožbe sporoči turistični agenciji.

  Neglede na določila tega člena, pa lahko stranka sama uveljavlja vse ugovore in pritožbe glede nastanitve brez pomoči turistične agencije.

  XII. (sprememba pogodbe o najemu nastanitve)

  Stranka lahko turistično agencijo zaprosi za spremembo sklenjene pogodbe o nastanitvi najkasneje 7 dni pred predvidenim datumom nastopa nastanitve, tako da prošnjo posreduje na elektronski naslov turistične agencije [email protected].

  Za spremembo pogodbe o nastanitvi se šteje predvsem sprememba stranke, sprememba števila oseb, sprememba datuma in sprememba nastanitve.

  Turistična agencija bo strankino prošnjo posredovala ponudniku nastanitve, ki bo prošnji ugodil glede na razpoložljive kapacitete. Turistična agencija ne zagotavlja možnosti spremembe pogodbe o nastanitvi in ne odgovarja za ravnanje ponudnika nastanitve.

  Strošek vsake spremembe pogodbe o najemu nastanitve znaša 15,00 EUR, kar je dolžna stranka poravnati turistični agenciji v roku 2 po prejemu potrditve spremembe pogodbe. Pogodba o najemu nastanitve je spremenjena, ko turistična agencija stranki posreduje potrditve ponudnika o spremembi.

  V kolikor sprememba datuma ni možna brez plačila storno stroškov, se šteje, da je stranka od prvotne Rezervacije odstopila v skladu s pogoji poslovanja in sklenila novo rezervacijo po veljavnih pogojih in cenah na dan sklenitve nove rezervacije.

  XIII. (odstop od pogodbe ter prenehanje pogodbe)

  Stranka lahko odstopi od pogodbe brez navedbe razloga vse do datuma nastopa bivanja nastanitve. Stranka mora odstop od pogodbe sporočiti na elektronski naslov turistične agencije [email protected].

  S tem ko stranka odstopi od pogodbe, hkrati odstopi tudi od pogodbe o najemu nastanitve. Pri odstopu od pogodbe brez navedbe razloga mora stranka turistični agenciji poravnati stroške odpovedi v višini 15,00 EUR, ter storno stroške ponudnika nastanitve.

  Turistična agencija po prejemu odstopa od pogodbe v imenu in za račun stranke odstopi od pogodbe o najemu nastanitve pri ponudniku in hkrati stranko pozove na plačilo storno strokov in stroškov odpovedi. Turistična agencija storno stroške poravna ponudniku nastanitve v imenu in za račun stranke.

  Storno stroške turistična agencija obračuna v skladu s splošnimi pogoji ponudnika nastanitve. O teh stroških turistična agencija stranko obvesti že v ponudbi, ko naveden stroške odpovedi rezervacije.

  Le v primeru če ponudnik omogoča odpoved pogodbe o najemu nastanitve brez storno stroškov, stranka ni dolžna plačati storno stroškov turistični agenciji. 

  V primeru, da potnik ne pridobi vize ali ne opravi potrebnega cepljenja, kateri je pogoj za vstop v določeno državo  ni upravičen do odpovedi potovanja brez stroškov, ampak se upoštevajo pogoji odpovedi iz teh splošnih pogojev.

  Če ponudnik nastanitve nima posebej urejenih storno stroškov, turistična agencija obračuna storno stroške na naslednji način:

  • do 60 dni pred datumom začetka najema, plača 20% celotne najemnine,
  •  od 59 do 30 dni pred datumom začetka najema, plača 50% celotne najemnine,
  •  od 29 do 22 dni pred datumom začetka najema, plača 65 % celotne najemnine,
  •  od 21 do 15 dni pred datumom začetka najema, plača 85 % celotne najemnine,
  •  od 14 do 0 dni pred datumom začetka najema, plača 100 % celotne najemnine,
  • če se stranka na dan začetka najema ne zglasi v nastanitvi (»no show«), ali odstopi od pogodbe po datumu začetka najema, plača 100 % celotne najemnine.
  • V primeru, da potnik ne pridobi vize ali ne opravi potrebnega cepljenja, kateri je obvezen za vstop v določeno državo  ni upravičen do odpovedi potovanja brez stroškov, ampak se upoštevajo pogoji odpovedi iz teh splošnih pogojev.

  Prijavnino, ki je obračunana ob sklenitvi pogodbe, ne glede na razlog in čas odpovedi zadrži agencija.
  Skladno s 6. točko prvega odstavka 43.a členom ZVPot pri spletni rezervaciji in telefonski rezervaciji stranka, NIMA pravice, da v 14 dneh po sklenitvi pogodbe obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe brez plačila stroškov odpovedi (pravica iz 43.č člena ZVPot).

  Pogodba preneha, ko se izteče zadnji dan najema v nastanitvi ponudnika.

  XIV. (izredne okoliščine)

   1. Splošno

  V primeru nastanka izrednih okoliščin (vojne, naravne nesreče, epidemije, ipd), ( obvezna cepljenja za vstop v določeno državo ne spada med višjo silo),  ki otežujejo izpolnitev obveznosti ene stranke, ali če se zaradi njih ne da doseči namena pogodbe, v obeh primerih pa v tolikšni meri, da pogodba o najemu nastanitve očitno ne ustreza več pričakovanjem pogodbenih strank in bi bilo po splošnem mnenju nepravično ohraniti jo v veljavi takšno, kakršna je, lahko stranka, ki ji je izpolnitev obveznosti otežena, oziroma stranka, ki zaradi spremenjenih okoliščin ne more uresničiti namena pogodbe o najemu nastanitve zahteva razvezo pogodbe o najemu nastanitve.

  V primeru izrednih okoliščin lahko stranka zahteva razvezo pogodbe o najemu nastanitve in vračilo plačane najemnine v skladu s pravom države, v kateri se nahaja ponudnik nastanitve in v skladu z njegovimi splošnimi pogoji.

  Turistična agencija ne odgovarja za ravnanje ponudnika nastanitve niti za njegove obveznosti v primeru nastanka izrednih okoliščin.

  Turistična agencija lahko stranki, na njeno željo pomaga in posreduje pri reševanju zadev v zvezi z nastankov izrednih okoliščin.

  V primeru razveze pogodbe o najemu nastanitve stranka ni upravičena do vračila _15 EUR (plačila za posredovanje), ki pripada turistični agenciji.

   2. Republika Slovenija

  Če se ponudnik nastanitve nahaja v Republiki Sloveniji, lahko stranka zahteva razvezo pogodbe o najemu nastanitve in vračilo najemnine v primeru nastanka izrednih okoliščin.

  Razveze pogodbe o najemu nastanitve ni mogoče zahtevati, če bi morala stranka, ki se sklicuje na izredne okoliščine, ob sklenitvi pogodbe te okoliščine upoštevati ali če bi se jim bila lahko izognila oziroma, če bi njihove posledice lahko odklonila. (na primer epidemija virusa SARS COV-2 in bolezni COVID-19).

  Pogodba o najemu nastanitve se ne razveže, če ponudnik nastanitve ponudi ali privoli, da se ustrezni pogodbeni pogoji pravično spremenijo.
  Stranka lahko zahteva razvezo pogodbe o najemu nastanitve tako, da zahtevo posreduje turistični agenciji, ki po strankinem naročilu to zahtevo posreduje ponudniku nastanitve, oziroma stranka razvezo pogodbe o najemu nastanitve posreduje neposredno ponudniku nastanitve.

  Vse pravice in obveznosti med stranko in ponudnikom nastanitve rešujeta navedeni osebi samostojno in brez posredovanja turistične agencije.

  XV. (varstvo osebnih podatkov)

  Turistična agencija se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov strank v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 (Uredba GDPR) in zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

  Turistična agencija se zavezuje, da podatke ki jih bo posredovala stranka, ne bo prodajala, posojala ali kakorkoli drugače posredovala tretjim osebam. Vse podatke bo obravnavala zaupno in jih bo uporabljala zgolj za interno evidenco in v namen, zaradi katerega jih je stranka posredovala.

  Podatke strank bo turistična agencija skrbno varovala pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.

  Ob obisku spletne strani turistične agencije se nekateri podatki (IP naslov, datum, čas, naslov strani iz katere prihajate) shranijo na strežnik. Ti podatki so anonimni in se uporabljajo zgolj za statistične obdelave. Spletne strani uporabljajo “piškotke”. To so majhne datoteke, ki se ob obisku na strani shranijo na uporabnikov disk. Piškotki lahko olajšajo nadaljnje obiske strani. Z nastavitvami v brskalniku se uporabnik lahko odloči ali bo “piškotke” sprejel ali zavrnil. Če »piškotke« uporabnik onemogoči, nekatere spletne strani morda ne bodo prikazane pravilno ali pa uporabniku ne bo omogočen dostop do vseh informacij ali funkcionalnosti spletnih strani. Stranka je dolžna turistični agenciji posredovati svoje osebne podatke v pravilni in resnični obliki, prav tako je dolžna turistično agencijo obvestiti o spremembi svojih podatkov. Stranka s sprejetjem teh pogojev potrjuje, da so osebni podatki, ki jih je navedla, pravilni.

  Stranka je dolžna preveriti pravilnost podatkov pred potrditvijo ponudbe. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti podatkov turistična agencija ne upošteva.

  XVI. (Končne določbe)

  Stranki si bosta morebitne spore, ki izvirajo iz pogodbe o posredovanju prizadevali reševati na miren način, v kolikor pa rešitev spora na tak način ne bo mogoča, bosta spor reševali pri krajevno in stvarno pristojnem sodišču v Republiki Sloveniji.
  Pogodbeno razmerje med stranko in turistično agencijo velja pravo Republike Slovenije in se za vsa ostala vprašanja, ki niso urejena s temi splošnimi pogoji, uporabljajo določila Obligacijskega Zakonika (OZ) ter določila Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot).

  Ti splošni pogoji začnejo veljati dne 7.12.2020.

  Spremenjeni splošni pogoji začnejo veljati naslednji dan po objavi na spletni strani.

  Turistična agencija Kreativne poti
  V Postojni, dne 6.12.2020

  SLIKE IN OPISI NAMESTITEV

  Agencija Kreativne poti d.o.o. prevzema / pridobiva slike in opise namestitev od lastnikov / ponudnikov, zato ni v nobenem trenutku odgovorna zanje.

  Vse slike in opisi namestitev so na voljo tudi na uradnih spletnih straneh lastnika / ponudnika in so v vsakem trenutku dostopni.

  SPREMEMBA ARANŽMAJA IN ODPOVED ARANŽMAJA S STRANI POTNIKA

  Vsak potnik ima pravico do spremembe že potrjene rezervacije. ( glede na razpoložljivost kapacitet)

  Vsaka sprememba ( ime nosilca rezervacije, število oseb) se obračuna 20 € za administrativne stroške.

  Sprememba potovanja s strani potnika mora biti podana pisno na [email protected] najmanj teden dni pred potrjenim odhodom.

  Pri odpovedi potovanja se potniku obračunajo storno stroški ponudnika/organizatorja potovanja glede na dan poslane odpovedi in administrativni stroški v višini 15 €. Vsaka odpoved s strani potnika mora biti poslana na [email protected].

  Agencija si pridružuje pravico obračunati administrativne stroške v višini najmanj 15 € in ne več kot 10% aranžmaja tudi pri vračilih povezanih z odpovedmi zaradi COVID -19.

  Vračilo se izvede v zakonskem roku.

  ZAVAROVANJE ODPOVEDI POTOVANJA

  Gostom lahko na njihovo željo uredimo zavarovanje rizika odpovedi potovanja v primeru bolezni, smrti..
  Pogoje in cene odpovedi pošljemo na željo potnika na elektronski naslov.

  Zavarovanja sklepamo z zavarovalnico Generali D. D. V kolikor gost odpove potovanje zaradi bolezni, smrti in zavarovanja nima sklenjenega vračilo kupnine ni mogoče.

  V primeru potnikove odpovedi potovanja vračilo zneska za zavarovalno premijo ni mogoče.

  ponudniki/lastniki in pogoji – VEDNO NAPISANO NA POTOVALNEM DOKUMENTU OZ. NA PREDRAČUNU / RAČUNU / POGODBI

  POGOJI ODPOVEDI AGENCIJE KREATIVNE POTI V KOLIKOR NA POGODBI – RAČUNU PONUDNIK NI ZAVEDEN

  Če potnik želi odpovedati potovanje mora to storiti pisno. Datum pisne odpovedi je osnova za obračun stornacije (po ZVPot t.i. “odstopnina”). Veljajo dejanski stroški organizatorja potovanja, če ni navedeno drugače, velja naslednja lestvica – za odpoved:

  • do 60 dni pred datumom začetka najema, plača 20% celotne najemnine,
  •  od 59 do 30 dni pred datumom začetka najema, plača 50% celotne najemnine,
  •  od 29 do 22 dni pred datumom začetka najema, plača 65 % celotne najemnine,
  •  od 21 do 15 dni pred datumom začetka najema, plača 85 % celotne najemnine,
  •  od 14 do 0 dni pred datumom začetka najema, plača 100 % celotne najemnine,
  • če se stranka na dan začetka najema ne zglasi v nastanitvi (»no show«), ali odstopi od pogodbe po datumu začetka najema, plača 100 % celotne najemnine.
  • V primeru, da potnik ne pridobi vize ali ne opravi potrebnega cepljenja, kateri je obvezen za vstop v določeno državo  ni upravičen do odpovedi potovanja brez stroškov, ampak se upoštevajo pogoji odpovedi iz teh splošnih pogojev.

  Prijavnino, ki je obračunana ob rezervaciji ne glede na razlog in čas odpovedi zadrži agencija.

  Skladno s 6. točko prvega odstavka 43.a členom ZVPot potrošnik pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, NIMA pravice, da v 14 dneh po sklenitvi pogodbe obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe brez plačila stroškov odpovedi (pravica iz 43.č člena ZVPot).

  OSNOVNA NAVODILA ZA POTNIKE VELJA ZA VSE KAMPE

   

  Prijava in odjava v kamp

  ZA PRIJAVO V KAMP POTREBUJETE VOUCHER IN PA OSEBNE DOKUMENTE

  Ure prijave in odjave so navedene na voucherju katerega ste prejeli, v kolikor pridete na check in prej ni nujno, da se boste lahko prijavili pred napisano uro. V VSAKEM PRIMERU SE NAPROŠA, DA SE UPOŠTEVA URO PRIJAVE. V kolikor se boste odjavili kasneje, Vam lahko zaračunajo pozno odjavo oz. dodatni dan. V kolikor pridete kasneje, kot je določeno morate o tem nujno obvestiti kamp, saj recepcije delajo običajno do 19 oz. 20 ure. V kolikor ne javite kasnejšega prihoda se smatra kot NO SHOW in niste upravičeni do nobenega povračila kupnine.

   

  Recepcije v kampih

   

  Na voucherju, katerega ste prejeli po elektronski pošti je navedeno kdo je ORGANIZATOR oziroma LASTNIK mobilnih hišk, tako, da se je potrebno prijaviti tudi na njihovih recepcijah ( v kolikor kamp ni lastnik hišk) in tukaj Vam bojo povedali lokacijo vaše mobilne hiške, saj so to zunanji ponudniki mobilnih hišk.

   

  Imena mobilnih hišk v kampih

   

  Mobilne hiške imajo različna imena ( premium, standard, elba, magnolia, mars, family,…) in  ta so dodeljena s strani lastnikov hišk, tako, da se lahko v istem kampu pojavi več hišk z enakim imenom, a od različnih lastnikov. Prav tako se te hiške med seboj zelo razlikujejo po modelu, velikosti, lokaciji, opremi, ….

  Na primer hiška premium od enega lastnika ima v ceni posteljnino, brisače, TV, dovoljene    hišne ljubljenčke, druga hiška katera se ravno tako imenuje premium, a je lastnik drugi pa  nima posteljnine, brisač, TV,….

  Ime hiške NE predstavlja neko standardno opremo in lego hiške same.

   

   

   

  Lokacija mobilnih hišk/prikolic/šotorov

   

  Četudi je bila ob prijavi podana želja glede lokacije same mobilne hiške ( senca, bližina

  morja, v bližini trgovine, igral, prijateljev…) ni nujno, da bo ta želja upoštevana. V kolikor Vam lokacija hiške ne ustreza to takoj javite predstavniku v kampu/recepciji in v kolikor bo možno, vam dodelijo drugo lokacijo. Hiške od istega lastnika so vedno skupaj. Hiške se lahko nahajajo na katerikoli lokaciji znotraj kampa. Točna lokacija mobilne hiške je znana po prihodu v kamp. Agencija Kreativne poti nima nobenega vpliva na lokacijo mobilne hiške.

  Nekateri ponudniki omogočajo rezervacijo točno določene hiške, cone proti PLAČILU.

  Agencija ne odgovarja za lokacijo mobilnih hišk v samem kampu.  

   

   

  Predstavniki v kampih/pritožbe

  Oseba pri kateri boste opravili prijavo,( velja za zunanje ponudnike) je tudi predstavnik oz. zastopnik lastnika mobilnih hišk in pri njemu / njej dobite vse potrebne informacije glede

  mobilnih hišk in kampa. Tam kjer so hiške direktno od kampa urejate vse na glavni recepciji. Agencija vedno nastopa samo v vlogi posrednika pri prodaji in vam nudi pomoč pri reševanju  morebitnih pritožb, zato morajo biti pritožbe vedno napisane skladno s spodnjimi navodili.

   

  Predstavniku / recepciji javite v kolikor opazite v hiški kakšno pomanjkljivost ( čistoča, pomanjkljiva oprema, kakšna morebitna okvara), da le to čimprej odpravite. Vsako pomanjkljivost je potrebno nujno TAKOJ javiti predstavniku / recepciji v kampu, da se le ta čim prej odpravi v kolikor je mogoče. Potnik mora pri odpravljanju vzroka pritožbe sodelovati s predstavnikom z dobrim namenom. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam organizator/lastnik ne bo upošteval kasnejših zahtev za povrnitev


  škode ali znižanje cene potovanja .V primeru, da napake/pomanjkljivosti ne boste javili predstavniku/recepciji bomo smatrali, da ste se z izbrano namestitvijo strinjali in pritožbe kasneje niso možne. V kolikor odprava pomanjkljivosti ni mogoča nujno napišite reklamacijski zapisnik, kjer je potrebno nujno opisati zakaj morebitne pomanjkljivosti ni bilo mogoče odpraviti

   

  ( podpisan mora biti obvezno s strani predstavnika), kateri bo služil kot dokaz ob morebitni pritožbi ob vrnitvi domov. Pritožbe morajo biti poslane po pošti na sedež podjetja. Pritožb

   

   

   

   

   

   


  brez zapisnikov in brez drugih dokazov ( slike, video, izjave prič,..) ne bomo obravnavali. Pritožb poslanih po elektronski pošti ne bomo obravnavali.

   

  Pritožb, katere se ne nanašajo direktno na namestitev ( vzdrževalna dela v kampu, izgradnja novih objektov, cest, kanalizacije, hrup) ne bomo obravnavali, saj to ni odgovornost ponudnika/lastnika mobilnih hišk.

   

  Pritožbe so v skladu s splošnimi pogoji organizatorja/lastnika poslane naprej lastniku. Število oseb v mobilni hiški

  Vsaka hiška ima dovoljeno maksimalno število oseb. Štejejo vse osebe ( tudi dojenčki in

  majhni otroci). Običajna velikost dvojne postelje je od 130 do160 cm x 190-200 cm, enojne pa od 65 – 80 cm x 190-200 cm in to se šteje za osnovna ležišča, dodatna ležišča so pogradi, raztegljivi kavči, zložljive postelje, postelje na izvlek, klop v kuhinji,… in so namenjena otrokom. Omejitev na dodatnem ležišču določa ponudnik.

  V kolikor se prijavi več oseb, kot dovoljeno ima lastnik/predstavnik pravico, da zavrne bivanje in v tem primeru povračilo stroškov ni upravičeno.

   

  Posteljnina, brisače, stvari za osebno nego, čistila, posoda

   

  V mobilnih hiškah ni posteljnine in brisač, razen tam kjer je navedeno drugače. Prinesite svoje, razen , če ste jih ob rezervaciji naročili ( tam kjer je to mogoče). Vzglavniki, odeje so na voljo.

   

  Stvari za osebno nego in čistila prinesite svoje.

   

  Vsaka hiška ima na voljo osnovno posodo za kuhanje, v kolikor potrebujete kaj posebnega ( palični mešalnik, toaster,…) prinesite svoje.

  Wi-fi v kampih

   

  dostopnost, delovanje, morebitno plačilo je vedno v pristojnosti kampa in ne lastnika/ponudnika mobilnih hišk.

  Za morebitna vprašanja glede wi-fi ja se obrnite na glavne recepcije kampa. Hišni ljubljenčki

  V kolikor ni navedeno drugače niso dovoljeni v mobilnih hiškah.

   

  Kjer so dovoljeni je za njih potrebno plačilo in predhodna potrditev s strani lastnika mobilnih hišk. Hišnega ljubljenčka je vedno potrebno najaviti ob rezervaciji.

   

  Kavcija - varščina

   

  V vseh mobilnih hiškah je potrebna kavcija v gotovini, katero Vam v kolikor ni nič poškodovano vrnejo ob koncu vašega bivanja.

   

  Avtomobili

   

  V ceno najema hiške je vedno vključeno samo eno vozilo, v kolikor pridete z več vozili je potrebno dodatno plačilo po rednem ceniku kampa.


  Končno čiščenje

   

  Po odhodu iz mobilnih hišk je potrebno odnesti smeti, izprazniti hladilnik in pomiti posodo, tudi tam kjer je plačilo za čiščenje obvezno. Tam kjer je čiščenje opcijsko pomeni, da sami temeljito očistite hišico, sicer Vam od kavcije odtrgajo za čiščenje.

   

  Svetujemo, da imajo gostje s seboj tudi sredstva prosti raznim insektom, žuželkam in da vso hrano shranjujejo v hladilniku ali v zaprtih škatlah.

   

  Posebne zahteve s strani potnikov

  V kolikor imate posebne zahteve (naprimer možnost dodatne osebe, zgodnja prijava, pozna odjava, dodaten avto, itd.) nam prosim pošljite elektronsko pošto in posredovali jo bomo lastniku mobilne hiške, saj kot agencija nimamo pristojnosti potrjevanja le teh.

   

  Informacije glede reklamacij, povračil, storno stroškov…najdete v naših splošnih pogojih. Oz. nam pišite na [email protected]

   

  Želimo vam prijeten oddih. Kreativne poti

   PRAVICA DO SPREMEMB IN ODPOVEDI

  Agencija Kreativne poti nastopa kot posrednik pri prodaji turističnih kapacitet. Organizator ( velja za vse) si pridržuje pravico do spremembe rezervacije, če nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni možno napovedati, se jim izogniti ali jih odpravit (glej točko 1.).

  Organizator ( velja za vse) si pridržuje odpovedati potovanje najkasneje 7 (sedem) dni pred predvidenim odhodom.

  Organizator ( velja za vse) si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za organizatorja pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe.

  Organizator lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil z organizatorjem, predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil posrednika Kreativne poti.

  Organizator ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.

  V primeru, da organizator odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja. V primeru organizatorjeve odpovedi potovanja, potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani.

  O kakršnikoli naknadni spremembi programa posrednik potnika nemudoma obvesti. Posrednik ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud.

  V primeru, da stanje na kraju samem organizatorju ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko organizator namesti potnika v drug objekt enake ali višje kategorije.

  Postojna, 1.8.2023