00 386 41 733 302

Turistična agencija KREATIVNE POTI d.o.o., Tržaška cesta 22 6230 Postojna, matična številka 6110495, davčna  številka 80416080  (v nadaljevanju turistična agencija), sprejema naslednje

SPLOŠNE POGOJE ZA POSREDOVANJE PRI NAJEMU TURISTIČNIH NASTANITVENI KAPACITET (MOBILNE HIŠKE)

 

I.

(uvodne ugotovitve)

Turistična agencija posreduje pri sklepanju najemnih pogodb za turistične nastanitvene kapacitete (v nadaljevanju nastanitve) drugih ponudnikov nastanitev, kjer je v vlogi pooblaščene agencije za posredovanju pri najemu njihovih nastanitev.

 

Turistična agencija nima lastnih nastanitev in ne oddaja nastanitev.

 

Za sklepanje pogodb o najemu nastanitev veljajo splošni pogoji vsakokratnega ponudnika nastanitev, ki so razvidni iz njegovih cenikov oziroma programov ter katalogov, dostopni pa so tudi na spletni strani turistične agencije.

 

II.

(predmet teh splošnih pogojev)

S temi splošnimi pogoji turistična agencija ureja pogodbeno razmerje posredovanja pri sklepanju najemnih pogodb za nastanitve ponudnikov ter ureja pravice in obveznosti turistične agencije ter stranke (najemnika), ki uporablja njene storitve.

Sestavni del pogodbe sta tudi potrjena ponudba in račun, ki ju za vsakokraten najem nastanitve pripravi turistična agencija.

S temi splošnimi pogoji se ureja tudi sklenitev najemne pogodbe v imenu in za korist stranke z vsakokratnim ponudnikom nastanitev.

Ti splošni pogoji pa ne urejajo samega najemnega razmerja med stranko in ponudnikom nastanitve, saj je to predmet splošnih pogojev vsakega posameznega ponudnika.

III.

(oglaševanje)

 Turistična agencija na svoji spletni strani www.mobilnehiske.si oglašuje različne nastanitve ponudnikov iz Republike Slovenije ter ostalih držav.

Ob vsakem oglasu nastanitve turistična agencija navede predmet in ceno najema, pogoje najema, pogoje odstopa od najemne pogodbe ter navede povezavo na splošne pogoje ponudnika posamezne nastanitve.

Turistična agencija ne pripravlja cenikov najema, temveč le objavlja trenutno veljavne cenike ponudnikov nastanitev.

Turistična agencija  pridobiva slike in opise namestitev od ponudnikov, zato ni v ničemer odgovorna za pravilnost in ažurnost predstavljene namestitve.

Vse slike in opisi namestitev so na voljo tudi na uradnih spletnih straneh ponudnika namestitve.

Turistična agencija nima nobenega vpliva na lokacijo nastanitve in ne more zagotoviti, da posamezni ponudnik nastanitve ugodi želji stranke po točno določeni lokaciji nastanitve.

Turistična agencija oglašuje nastanitve ponudnikov tudi preko portala MEGABON na spletni strani https://www.megabon.eu.

IV.

(najemnina)

Najemnina predstavlja ceno za bivanje določenega števila oseb v nastanitvi ponudnika za določen čas.

Najemnino vedno določa ponudnik in je odvisna od splošnih pogojev posameznega ponudnika.

V kolikor ponudnik omogoča nastanitev v kampu, je v najemnino vključeno tudi eno osebno vozilo stranke.

V najemnino ni vključeno zavarovanje za morebitne poškodbe nastanitve (kavcija). Kavcijo mora stranka položiti v gotovini predstavniku ponudnika ob registraciji v nastanitvi. Po končanem bivanju stranka prejme celotno kavcijo v primeru, da nastanitve ne poškoduje.

V najemnino prav tako nista vključeni turistična taksa strošek prijave stranke v nastanitev (strošek check-ina). Turistično takso in strošek check-ina mora stranka poravnati predstavniku ponudnika ob registraciji v nastanitvi. Le če je v oglasu posamezne nastanitve izrecno navedeno, da je v najemnino vključena tudi turistična taksa, stranka te turistične takse ne plača ponovno ob registraciji v nastanitvi.

V primeru, da je v oglasu nastanitve navedeno, da je čiščenje opcijsko, lahko stranka izbere, da nastanitev očisti in prejme celotno kavcijo, ali pa nastanitve ne očisti in ponudnik od prejete kavcije zadrži znesek, kot nadomestilo za čiščenje nastanitve. Če pa v oglasu nastanitve ni posebej navedeno čiščenje, potem mora stranka nastanitev očistiti, sicer ponudnik zadrži celotno kavcijo.

V.

(prijavnina)

Prijavnina predstavlja pavšalno povračilo za stroške obdelave povpraševanja, sestave ponudbe, sklepanja pogodbe o najemu nastanitve, komunikacije s stranko ter ponudnikom, za stroke transakcij ter podobne administrativne stroške.

Prijavnina znaša 15,00 EUR na posamezno povpraševanje.

Prijavnino mora stranka plačati turistični agenciji, skupaj z akontacijo najemnine v roku in s pogoji, kot so navedeni v ponudbi ter računu.

 VI.

(plačilo za posredovanje pri sklepanju najemnih pogodb)

Stranka turistični agenciji ne plača za njene storitve, temveč turistično agencijo plača posamezni ponudnik nastanitve.

Stranko tako v ničemer ne bremeni plačilo za delo turistične agencije in slednja nima pravice stranke terjati za plačilo za lastno delo.

VII.

(povpraševanje, ponudba sklenitev pogodbe in plačila)

 1. Splošno

Stranka lahko sklene pogodbo o posredovanju pri najemu nastanitve (pogodba)  preko elektronske pošte (spletna rezervacija), preko telefona (telefonska rezervacija) ali osebno v prostorih turistične agencije (osebna rezervacija).

Stranka lahko izbere možnost enkratnega plačila ali pa obročno plačilo, v obeh primerih pa mora ob sklenitvi pogodbe plačati akontacijo v višini in roku, kot je navedeno v ponudbi, prav tako pa mora celotno najemnino poravnati pred prihodom v nastanitev.

Pri obročnem plačilu turistična agencija v ponudbi posebej opredeli načrt odplačevanja, v katerem navede celotno ceno najema, število obrokov, višino začetnega obroka ter višino vsakega nadaljnjega obroka ter navede datume zapadlosti vsakega posameznega obroka. Pri obročnem plačilu se akontacija šteje za začetni obrok.

 1. Povpraševanje in ponudba

Pred sklenitvijo pogodbe mora stranka turistični agenciji posredovati povpraševanje za posamezno nastanitev in opredeliti način plačila ter pri tem navesti naslednje osebne podatke:

– Ime in priimek

– naslov prebivališča

– telefonsko številko

– elektronski naslov

– _______.

 

V ponudbi turistična agencija navede kontaktne podatke ponudnika nastanitve, predmet nastanitve, kraj nastanitve, najemnino, prijavnino, višino DDV, višino akontacije, rok plačila akontacije ter rok plačila preostanka najemnine. V ponudbi turistična agencija posebej navede tudi pogoje ponudnika v zvezi z odstopom od pogodbe za najem nastanitve vključno z načinom izračuna storno stroškov, prav tako pa navede pogoje ponudnika v zvezi z reševanjem pritožb ter kraj, kjer si lahko stranka prebere celotne splošne pogoje ponudnika.

Turistična agencija hkrati s ponudbo stranki posreduje tudi izvod teh splošnih pogojev.

S potrditvijo ponudbe stranka izrecno potrjuje tudi, da je prebrala te splošne pogoje in se z njimi strinja, prav tako pa potrjuje, da je prebrala splošne pogoje ponudnika nastanitve in da se tudi s temi pogoji strinja.

2.1. Spletna rezervacija

V primeru  spletne rezervacije, stranka pošlje povpraševanje za najem nastanitve turistični agenciji na elektronski naslov info@kreativnepoti.si. V tem primeru bo turistična agencija najkasneje v roku __3__ dni pripravila ponudbo, v kateri bo navedla predmet in ceno najema (najemnina), ponudnika nastanitve ter njegove kontaktne podatke in strošek posredovanja pri sklenitvi pogodbe. V ponudbi turistična agencija navede tudi način in rok plačila najemnine ter akontacije najemnine. Ponudbo pa bo posredovala stranki na elektronski naslov, kot ga bo stranka navedba ob povpraševanju.

V primeru spletne rezervacije mora stranka potrditi ponudbo turistične agencije v roku __2__ dni, tako da turistični agenciji na njen elektronski naslov info@kreativnepoti.si, posreduje izrecno potrditev ponudbe. Stranka lahko potrdi ponudbo turistične agencije tudi tako, da v roku, ki je naveden v ponudbi, plača akontacijo najemnine.

Če stranka v roku iz prejšnjega odstavka turistični agenciji ne posreduje potrditve ponudbe in niti v roku, navedenem v ponudbi, ne poravna akontacije, se šteje, da pogodbe ne namerava skleniti. V tem primeru turistična agencija ni zavezana s ponudbo in za stranko ne izvede rezervacije nastanitve pri ponudniku.

Pogodba je sklenjena v trenutku, ko stranka potrdi ponudbo turistične agencije. Po sklenitvi pogodbe turistična agencije rezervira izbrano nastanitev pri ponudniku nastanitve ter za tem s tem ponudnikom sklene pogodbo o najemu nastanitve v imenu in za račun stranke.

 

2.2. Telefonska rezervacija

V primeru telefonske rezervacije stranka povpraševanje za najem nastanitve sporoči turistični agenciji na telefonsko številko 00386 41733302. V tem primeru bo turistična agencija najkasneje v roku __3__ dni pripravila ponudbo, v kateri bo navedla predmet in ceno najema (najemnina), ponudnika nastanitve ter njegove kontaktne podatke in strošek posredovanja pri sklenitvi pogodbe. V ponudbi turistična agencija navede tudi način in rok plačila najemnine ter akontacije najemnine. Ponudbo bo turistična agencija stranki posredovala ali na elektronski naslov ali na naslov prebivališča po pošti, ki ju bo sporočila ob povpraševanju, kot si bo stranka izbrala ob telefonski rezervaciji.

 

V primeru telefonske rezervacije mora stranka potrditi ponudbo turistične agencije v roku __2__ dni, tako da turistični agenciji na njen elektronski naslov info@kreativnepoti.si, posreduje izrecno potrditev ponudbe. Stranka lahko potrdi ponudbo turistične agencije tudi tako, da v roku, ki je naveden v ponudbi, plača akontacijo najemnine.

 

Če stranka v roku iz prejšnjega odstavka turistični agenciji ne posreduje potrditve ponudbe in niti v roku, navedenem v ponudbi, ne poravna akontacije, se šteje, da pogodbe ne namerava skleniti. V tem primeru turistična agencija ni zavezana s ponudbo in za stranko ne izvede rezervacije nastanitve pri ponudniku.

 

2.3. Osebna rezervacija

V primeru osebne rezervacije stranka povpraševanje za najem nastanitve sporoči turistični agenciji osebno v njenih poslovnih prostorih. V tem primeru bo turistična agencija predvidoma takoj pripravila ponudbo, v kateri bo navedla predmet in ceno najema (najemnina), ponudnika nastanitve ter njegove kontaktne podatke in strošek posredovanja pri sklenitvi pogodbe. V ponudbi turistična agencija navede tudi način in rok plačila najemnine ter akontacije najemnine. Ponudbo bo turistična agencija stranki izročila neposredno v roke. Če zaradi okoliščin, na katere turistična agencija ne more vplivati, turistična agencija ne more ponudbe pripraviti takoj, jo bo pripravila v roku __3__ dni in jo bo stranki posredovala ali na elektronski naslov ali na naslov prebivališča po pošti, ki ju bo sporočila ob povpraševanju, kot si bo stranka izbrala ob osebni rezervaciji.

 

V primeru osebne rezervacije mora stranka potrditi ponudbo turistične agencije takoj, kar bo potrdila s podpisom izvoda ponudbe, ki je namenjen turistični agenciji. V kolikor bo stranka potrebovala dodaten čas za premislek in za odločitev, lahko v roku __2__ dni od prejema ponudbe sporoči potrditev ponudbe tako, da turistični agenciji na njen elektronski naslov info@kreativnepoti.si, posreduje izrecno potrditev ponudbe. Stranka lahko potrdi ponudbo turistične agencije tudi tako, da v roku, ki je naveden v ponudbi, plača akontacijo najemnine.

 

Če stranka v roku iz prejšnjega odstavka turistični agenciji ne posreduje potrditve ponudbe in niti v roku, navedenem v ponudbi, ne poravna akontacije, se šteje, da pogodbe ne namerava skleniti. V tem primeru turistična agencija ni zavezana s ponudbo in za stranko ne izvede rezervacije nastanitve pri ponudniku.

 

 1. Plačilo

Po sklenitvi pogodbe mora stranka v roku, navedenem v ponudbi in računu, plačati še preostanek najemnine.

 

V kolikor stranka plačila  ne opravi v tem roku, se šteje, da stranka od pogodbe enostransko odstopa, turistična agencija pa bo rezervacijo nastanitve pri ponudniku preklicala in v imenu in za račun stranke odstopila od pogodbe za najem nastanitve.

 

3.1. Posebej o plačilu na obroke

Stranka ima pri plačilu na obroke posebno pravico, da kadarkoli odplača preostanek najemnine, brez vsakršnih stroškov, o čemer mora obvestiti turistično agencijo takoj po izvedenem plačilu. Stranka ima glede na okoliščine primera tudi pravico, da od sodišča zahteva, da ji podaljša roke za plačilo zamujenih obrokov najemnine, v primeru, da stranka zagotovi zavarovanje, da bo izpolnila svojo obveznost in če turistična agencija zaradi tega ne trpi škode.

 

Turistična agencija ima pri plačilu na obroke posebno pravico, da lahko odstopi od pogodbe v primeru, če stranka zamuja s plačilom dveh zaporednih obrokov kupnine zaporednih obrokov najemnine, ki pomenita najmanj osmino celotne najemnine. Izjemoma lahko turistična agencija odstopi od pogodbe, če stranka zamuja zgolj z enim obrokom, kadar za plačilo najemnine niso predvideni več kot štirje obroki.

 

Namesto odstopa od pogodbe, pa lahko turistična agencija zahteva plačilo celotnega preostanka najemnine in stranki pusti dodatni rok petnajstih (15) dni za to plačilo.

 

VIII.

(kupon MEGABON)

Stranka ki kupi kupon na portalu MEGABON (spletna stran https://www.megabon.eu), v nadaljevanju kupon, mora po nakupu kupona opraviti še spletno ali osebno rezervacijo pri turistični agenciji, na podlagi določil prejšnjega člena.

 

Zgolj z nakupom kupona stranka ne sklene pogodbe o posredovanju niti pogodbe o najemu nastanitve in z nakupom kupona še ni napravljena rezervacija nastanitve pri ponudniku.

 

Ob nakupu kupona stranka plača zgolj storitve imetnika portala MEGABON in ne plača nobenega dela najemnine in prijavnine. Slednje stranka plača neposredno turistični agenciji po potrditvi ponudbe, ki jo na podlagi povpraševanja stranke napravi turistična agencija.

 

Cene oglaševane preko portala MEGABON in cene navedene na kuponu so posebne akcijske cene, ki veljajo le ob nakupu kupona in predložitvi kupona turistični agenciji ter veljajo le za obdobje, kot je izrecno navedeno na kuponu.

 

V času veljavnosti kupona je turistična agencija zavezana stranki ponuditi najem nastanitve po ceni, kot je navedena na kuponu. Po poteku obdobja veljavnosti kupona turistična agencija ni več zavezana stranki ponuditi cene, kot je navedena na kuponu.

PRIJAVNINA V VIŠINI 10 EUR NA KUPON – REZERVACIJO JE NEVRAČLJIVA.

 

Za nakup kuponov na portalu MEGABON veljajo splošni pogoji imetnika portala, ki so dostopni na spletni strani https://www.megabon.eu/sl/strani/pogoji-poslovanja.

 

Takoj, ko stranka, katera ima kupon od portala MEGABON opravi rezervacijo oz. sklene pogodbo o najemu nastanitve s turistično agencijo veljajo splošni pogoji TA Kreativne poti d.o.o. in od nje ne more odstopiti.

Skladno s 6. točko prvega odstavka 43.a členom ZVPot pri spletni rezervaciji in telefonski rezervaciji stranka, NIMA pravice, da v 14 dneh po sklenitvi pogodbe obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe brez plačila stroškov odpovedi (pravica iz 43.č člena ZVPot).

 

Turistična agencija nima vpliva na cene in pogoje poslovanja imetnika portala MEGABON ter za njegovo ravnanje ni odgovorna.

 

Stranke mora pred nakupom kupona preveriti splošne pogoje ponudnika nastanitve, saj ima lahko ponudnik več različnih ponudb za nastanitve, ki se med seboj razlikujejo po tem ali se oglašujejo poreko portala MEGABON, ali kako drugače. Turistična agencija ne odgovarja za kvaliteto in ustreznost nastanitve, za najem katere stranka kupi kupon na portalu MEGABON.

 

IX.

(sklenitev pogodbe o najemu nastanitve in plačilo najema)

Turistična agencija v roku _1__ dni po sklenitvi pogodbe v imenu in za račun stranke s ponudnikom nastanitve sklene pogodbo o najemu nastanitve.

 

Sklenitve in pogoje pogodbe o najemu nastanitve urejajo splošni pogoji posameznega ponudnika nastanitve in nanje turistična agencija nima vpliva.

 

Turistična agencija ponudniku v skladu z njegovimi pogoji nakaže akontacijo najemnine, kar se šteje za potrditev rezervacije nastanitve v korist stranke.

 

V skladu s splošnimi pogoji posameznega ponudnika turistična agencija le temu nakaže tudi preostanek najemnine.

 

X.

(vavčer in registracija)

Po plačilu celotne najemnine turistična agencija pripravi dokument (vavčer) v katerem navede ponudnika nastanitve, točen naslov nastanitve, uro prijave in odjave (check-in, check-out) ter na njen potrdi, da je celotna najemnina poravnana.

 

V vavčerju turistična agencija navede tudi navodila za dostop do nastanitve, če je to potrebno zaradi lažjega razumevanja poti.

Stranka z vavčerjem pri ponudniku nastanitve dokazuje sklenjeno pogodbo o nastanitvi ter plačilo celotne najemnine.

Ob prihodu v nastanitev mora stranka opraviti registracijo prijave v skladu s splošnimi pogoji ponudnika. Ob registraciji prijave mora stranka predstavniku ponudnika izročiti vavčer.

XI.

(reševanje pritožb glede nastanitve)

Turistična agencija vedno nastopa samo v vlogi posrednika in pri reševanju morebitnih pritožb glede nastanitve stranki nudi le pomoč in sama ne rešuje pritožbe.

Vse pritožbe (obvestila o napakah ali pomanjkljivostih nastanitve) v zvezi z nastanitvijo mora stranka nasloviti na predstavnika ponudnika nastanitve ter mora pri reševanju pritožbe vestno in pošteno sodelovati s predstavnikom ponudnika nastanitve.

Če stranka ne sprejme ponujene rešitve, ponudnik nastanitve ne bo upošteval kasnejših zahtev za povrnitev škode ali znižanje nastanitve.

V primeru, da stranka pritožbe ne sporoči predstavniku ponudnika, se šteje, da se stranka z izbrano namestitvijo strinja in se kasnejše pritožbe ne upoštevajo.

V kolikor odprava pomanjkljivosti ni mogoča, mora stranka sestaviti reklamacijski zapisnik pri ponudniku nastanitve, v katerem opiše razloge, zaradi katerih morebitne pomanjkljivosti niso bile odpravljene in zakaj jih ni bilo mogoče odpraviti. Ta zapisnik mora podpisati predstavnik ponudnika nastanitve, oziroma mora biti v zapisniku naveden razlog, za morebitno odklonitev podpisa.

Turistična agencija stranki pomaga pri sestavi pisne pritožbe na izvedeno storitev ponudnika, ki po jo strankinem pooblastilu posreduje na sedež ponudnika. Za takšno pritožbo mora stranka zagotoviti ustrezna dokazila (fotografije, videoposnetke, izjave prič, ipd).

Tovrstno pritožbo obravnava ponudnik v skladu s svojimi splošnimi pogoji in rešitev pritožbe sporoči turistični agenciji.

Neglede na določila tega člena, pa lahko stranka sama uveljavlja vse ugovore in pritožbe glede nastanitve brez pomoči turistične agencije.

XII.

(sprememba pogodbe o najemu nastanitve)

Stranka lahko turistično agencijo zaprosi za spremembo sklenjene pogodbe o nastanitvi najkasneje 7 dni pred predvidenim datumom nastopa nastanitve, tako da prošnjo posreduje na elektronski naslov turistične agencije info@kreativnepoti.si.

Za spremembo pogodbe o nastanitvi se šteje predvsem sprememba stranke, sprememba števila oseb in sprememba nastanitve.

Turistična agencija bo strankino prošnjo posredovala ponudniku nastanitve, ki bo prošnji ugodil glede na razpoložljive kapacitete. Turistična agencija ne zagotavlja možnosti spremembe pogodbe o nastanitvi in ne odgovarja za ravnanje ponudnika nastanitve.

Strošek vsake spremembe pogodbe o najemu nastanitve znaša 15,00 EUR, kar je dolžna stranka poravnati turistični agenciji v roku __2__ po prejemu potrditve spremembe pogodbe.

Pogodba o najemu nastanitve je spremenjena, ko turistična agencija stranki posreduje potrditve ponudnika o spremembi.

 

XIII.

(odstop od pogodbe ter prenehanje pogodbe)

Stranka lahko odstopi od pogodbe brez navedbe razloga vse do datuma nastopa bivanja nastanitve. Stranka mora odstop od pogodbe sporočiti na elektronski naslov turistične agencije info@kreativnepoti.si.

S tem ko stranka odstopi od pogodbe, hkrati odstopi tudi od pogodbe o najemu nastanitve.

Pri odstopu od pogodbe brez navedbe razloga mora stranka turistični agenciji poravnati stroške odpovedi v višini 15,00 EUR, ter storno stroške ponudnika nastanitve.

Turistična agencija po prejemu odstopa od pogodbe v imenu in za račun stranke odstopi od pogodbe o najemu nastanitve pri ponudniku in hkrati stranko pozove na plačilo storno strokov in stroškov odpovedi. Turistična agencija storno stroške poravna ponudniku nastanitve v imenu in za račun stranke.

Storno stroške turistična agencija obračuna v skladu s splošnimi pogoji ponudnika nastanitve. O teh stroških turistična agencija stranko obvesti že v ponudbi, ko naveden stroške odpovedi rezervacije.

Le v primeru če ponudnik omogoča odpoved pogodbe o najemu nastanitve brez storno stroškov, stranka ni dolžna plačati storno stroškov turistični agenciji.

Če ponudnik nastanitve nima posebej urejenih storno stroškov, turistična agencija obračuna storno stroške na naslednji način:

– če stranka odstopi od pogodbe do 30 dni pred datumom začetka najema, plača 50% celotne najemnine,

– če stranka odstopi od pogodbe od 29 do 22 dni pred datumom začetka najema, plača 65 % celotne najemnine,

– če stranka odstopi od pogodbe od 21 do 15 dni pred datumom začetka najema, plača 85 % celotne najemnine,

– če stranka odstopi od pogodbe od 14 do 0 dni pred datumom začetka najema, plača 100 % celotne najemnine,

– če se stranka na dan začetka najema ne zglasi v nastanitvi (»no show«), ali odstopi od pogodbe po datumu začetka najema, plača 100 % celotne najemnine.

Prijavnino, ki je obračunana ob sklenitvi pogodbe, ne glede na razlog in čas odpovedi zadrži agencija.

Skladno s 6. točko prvega odstavka 43.a členom ZVPot pri spletni rezervaciji in telefonski rezervaciji stranka, NIMA pravice, da v 14 dneh po sklenitvi pogodbe obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe brez plačila stroškov odpovedi (pravica iz 43.č člena ZVPot).

Pogodba preneha, ko se izteče zadnji dan najema v nastanitvi ponudnika.

 

XIV.

(izredne okoliščine)

 1. Splošno

V primeru nastanka izrednih okoliščin (vojne, naravne nesreče, epidemije, ipd), ki otežujejo izpolnitev obveznosti ene stranke, ali če se zaradi njih ne da doseči namena pogodbe, v obeh primerih pa v tolikšni meri, da pogodba o najemu nastanitve očitno ne ustreza več pričakovanjem pogodbenih strank in bi bilo po splošnem mnenju nepravično ohraniti jo v veljavi takšno, kakršna je, lahko stranka, ki ji je izpolnitev obveznosti otežena, oziroma stranka, ki zaradi spremenjenih okoliščin ne more uresničiti namena pogodbe o najemu nastanitve zahteva razvezo pogodbe o najemu nastanitve.

V primeru izrednih okoliščin lahko stranka zahteva razvezo pogodbe o najemu nastanitve in vračilo plačane najemnine v skladu s pravom države, v kateri se nahaja ponudnik nastanitve in v skladu z njegovimi splošnimi pogoji.

Turistična agencija ne odgovarja za ravnanje ponudnika nastanitve niti za njegove obveznosti v primeru nastanka izrednih okoliščin.

Turistična agencija lahko stranki, na njeno željo pomaga in posreduje pri reševanju zadev v zvezi z nastankov izrednih okoliščin.

V primeru razveze pogodbe o najemu nastanitve stranka ni upravičena do vračila _15 EUR__ (plačila za posredovanje), ki pripada turistični agenciji.

 

 1. Republika Slovenija

Če se ponudnik nastanitve nahaja v Republiki Sloveniji, lahko stranka zahteva razvezo pogodbe o najemu nastanitve in vračilo najemnine v primeru nastanka izrednih okoliščin.

Razveze pogodbe o najemu nastanitve ni mogoče zahtevati, če bi morala stranka, ki se sklicuje na izredne okoliščine, ob sklenitvi pogodbe te okoliščine upoštevati ali če bi se jim bila lahko izognila oziroma, če bi njihove posledice lahko odklonila. (na primer epidemija virusa SARS COV-2 in bolezni COVID-19).

Pogodba o najemu nastanitve se ne razveže, če ponudnik nastanitve ponudi ali privoli, da se ustrezni pogodbeni pogoji pravično spremenijo.

Stranka lahko zahteva razvezo pogodbe o najemu nastanitve tako, da zahtevo posreduje turistični agenciji, ki po strankinem naročilu to zahtevo posreduje ponudniku nastanitve, oziroma stranka razvezo pogodbe o najemu nastanitve posreduje neposredno ponudniku nastanitve.

Vse pravice in obveznosti med stranko in ponudnikom nastanitve rešujeta navedeni osebi samostojno in brez posredovanja turistične agencije.

XV.

(varstvo osebnih podatkov)

Turistična agencija se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov strank v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 (Uredba GDPR) in zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Turistična agencija  se zavezuje, da podatke ki jih bo posredovala stranka, ne bo prodajala, posojala ali kakorkoli drugače posredovala tretjim osebam. Vse podatke bo obravnavala zaupno in jih bo uporabljala zgolj za interno evidenco in v namen, zaradi katerega jih je stranka posredovala.

Podatke strank bo turistična agencija skrbno varovala pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.

Ob obisku spletne strani turistične agencije se nekateri podatki (IP naslov, datum, čas, naslov strani iz katere prihajate) shranijo na strežnik. Ti podatki so anonimni in se uporabljajo zgolj za statistične obdelave. Spletne strani uporabljajo “piškotke”. To so majhne datoteke, ki se ob obisku na strani shranijo na uporabnikov disk. Piškotki lahko olajšajo nadaljnje obiske strani. Z nastavitvami v brskalniku se uporabnik lahko odloči ali bo “piškotke” sprejel ali zavrnil. Če »piškotke« uporabnik onemogoči, nekatere spletne strani morda ne bodo prikazane pravilno ali pa uporabniku ne bo omogočen dostop do vseh informacij ali funkcionalnosti spletnih strani.

Stranka je dolžna turistični agenciji posredovati svoje osebne podatke v pravilni in resnični obliki, prav tako je dolžna turistično agencijo obvestiti o spremembi svojih podatkov. Stranka s sprejetjem teh pogojev potrjuje, da so osebni podatki, ki jih je navedla, pravilni.

Stranka je dolžna preveriti pravilnost podatkov pred potrditvijo ponudbe. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti podatkov turistična agencija ne upošteva.

XVI.

(Končne določbe)

Stranki si bosta morebitne spore, ki izvirajo iz pogodbe o posredovanju prizadevali reševati na miren način, v kolikor pa rešitev spora na tak način ne bo mogoča, bosta spor reševali pri krajevno in stvarno pristojnem sodišču v Republiki Sloveniji.

Pogodbeno razmerje med stranko in turistično agencijo velja pravo Republike Slovenije in se za vsa ostala vprašanja, ki niso urejena s temi splošnimi pogoji, uporabljajo določila Obligacijskega Zakonika (OZ) ter določila Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot).

Ti splošni pogoji začnejo veljati dne 7.12.2020.

Spremenjeni splošni pogoji začnejo veljati naslednji dan po objavi na spletni strani.

 

Turistična agencija Kreativne poti

V Postojni, dne 6.12.2020

 

MOBILNE HIŠKE, ŠOTORI, PRIKOLICE – ponudniki

Happy Camp in Aqua Camp – storno stroški, pritožbe, povračila

Happy Camp S.p.A. (Happy Camp)

Via Campanello, 14

37014 Castelnuovo del Garda – Verona, Italy

Kreativne poti d.o.o. nastopa kot posrednik pri prodaji mobilnih hišic, šotorov družb Arena Tursit S.r.l. in Happy Camp S.p.A.

Prijava in plačilo ob prijavi:

 • ob prijavi je potrebno navesti ime in priimek potnikov, kraj bivanja ter njihove rojstne datume;
 • ob prijavi je potrebno plačilo 30% celotnega zneska;
 • do 30 dni pred odhodom je potrebno poravnati celoten znesek.
 • dinamika plačil je navedena na računu – pogodbi

 

Storno stroški

V kolikor je rezervacija odpovedana s strani potnika, je potrebno stornacijo poslati v pisni obliki na elektronski naslov: info@kreativnepoti.si.

Storno stroški:

do 60 dni pred prihodom 10%

od 59 do 30 dni pred prihodom 25%

od 29 dni do 9 dni pred prihodom 50 %

od 8 dni do 4 dni pred prihodom 75%

od 3 dni do dneva prihoda 100%

Obračunavanje posebnih ponudb (3=4, 6=7, 5=7, 10=14, itd.)

V kolikor pride pri obračunavanju posebnih ponudb do menjave terminov, se gratis dnevi vedno odštejejo od nižje cene.

Pritožbe

Vsak potnik – imetnik pogodbe, ima v primeru neprimerno izveden storitve pravico do reklamacije oz. pritožbe. Potnik je dolžan reklamacijo uveljaviti v zakonsko določenem roku organizatorja potovanja v tem primeru Arena Tourist S.r.l. in Happy Camp S.p.A najkasneje 10 delovnih dni od zaključka potovanja. Vsak potnik mora morebitne pomanjkljivosti poskušati odpraviti že s predstavnikom Arena Tourist in Happy Camp , kateri je prisoten v vsakem kampu. V kolikor pomanjkljivosti ni mogoče odpraviti , se naredi zapisnik o pomanjkljivostih, katerega podpišeta obe strani. Zapisnik se pošlje priporočeno na naslov Kreativne poti d.o.o., Tržaška cesta 22 6230 Postojna. K zapisniku se priloži čim več gradiva, ki dokazujejo pomanjkljivosti. Vse morebitne pritožbe bomo poslali na sedež podjetja v Italijo. Organizator potovanja mora odgovoriti na pritožbo v 7 delovnih dneh od prejema pritožbe. Za morebitne spore je pristojno sodišče v Veroni Italija.

https://www.happycamp.com/en/terms-and-conditions

 

KNAUS ADRIATIC – ALBATROSS REISEN d.o.o. – storno stroški, pritožbe, povračila

Kreativne poti d.o.o. nastopa kot posrednik pri prodaji mobilnih hišic, šotorov družbe KNAUS ADRIATIC d.o.o. Kandlerova 8, HR-52440, Poreč.

Prijava in plačilo ob prijavi:

 • ob prijavi je potrebno navesti ime in priimek potnikov, kraj bivanja ter njihove rojstne datume;
 • ob prijavi je potrebno plačilo 30% celotnega zneska;
 • do 45 dni pred odhodom je potrebno poravnati celoten znesek.
 • dinamika plačil je navedena na računu – pogodbi

 

Storno stroški

V kolikor je rezervacija odpovedana s strani potnika, je potrebno stornacijo poslati v pisni obliki na elektronski naslov: info@kreativnepoti.si.

Storno stroški:

V primeru odpovedi rezervacije s strani gosta so pogoji naslednji: do 45 dni pred datumom prihoda zaračunamo 20 % celotnega zneska bivanja; od 44. do 28. dni pred datumom prihoda zaračunamo 60 % celotnega zneska bivanja; od 28. dni do 3 dni do prihoda zaračunamo 85 % celotnega zneska bivanja; od 2 dni ali v primeru ne prihoda zaračunamo 100 % celotnega zneska bivanja.

Rezervacijo je možno odpovedati samo v pisni obliki.

 

Obračunavanje posebnih ponudb (6=7,  12=14)

V kolikor pride pri obračunavanju posebnih ponudb do menjave terminov, se gratis dnevi vedno odštejejo od nižje cene.

 

Pritožbe

Vsak potnik – imetnik pogodbe, ima v primeru neprimerno izvedene storitve pravico do reklamacije oz. pritožbe. Potnik je dolžan reklamacijo uveljaviti v zakonsko določenem roku organizatorja potovanja v tem primeru KNAUS ADRIATIC d.o.o. Kandlerova 8, HR-52440 Poreč, najkasneje 30 koledrskih dni od zaključka potovanja. Vsak potnik mora morebitne pomankljivosti poskušati odpraviti že s predstavnikom Knaus Adriatic , kateri je prisoten v vsakem kampu. V kolikor pomankljivosti ni mogoče odpraviti , se naredi zapisnik o pomankljivostih, katerega podpišeta obe strani. Zapisnik se pošlje priporočeno na naslov Kreativne poti d.o.o., Tržaška cesta 22 6230 Postojna. K zapisniku se priloži čim več gradiva, ki dokazujejo pomankljivosti. Vse morebitne pritožbe bomo poslali na sedež podjetja na Hrvaško. Organizator potovanja mora odgovoriti na pritožbo v 8 delovnih dneh od prejema pritožbe.

https://www.albatross-reisen.de/en/agb.html

Cherry tour s.r.o. – storno stroški, pritožbe, povračila

Kreativne poti d.o.o. nastopa kot posrednik pri prodaji mobilnih hišic,  družbe Cherry tour s.r.o.

Zengrova 480/27
703 00 Ostrava – Vítkovice, Češka
————————-
Partizanska 41
Poreč Hrvaška

Prijava in plačilo ob prijavi:

 • ob prijavi je potrebno navesti ime in priimek potnikov, kraj bivanja ter njihove rojstne datume;
 • ob prijavi je potrebno plačilo 30% celotnega zneska;
 • do 30 dni pred odhodom je potrebno poravnati celoten znesek.
 • dinamika plačil je navedena na računu – pogodbi

Storno stroški

V kolikor je rezervacija odpovedana s strani potnika, je potrebno stornacijo poslati v pisni obliki na elektronski naslov: info@kreativnepoti.si.

Storno stroški:

 • do 45 dni pred prihodom v  mobilno hiško: 20 % celotne vrednosti oz. najmanj 50 eur
 • od 29. do 3. dni pred prihodom v  mobilno hiško: 50% celotne vrednosti;
 • od 2 do 0  dni pred prihodom v  mobilno hiško: 100 % celotne vrednosti;

Obračunavanje posebnih ponudb (6=7,  12=14)

V kolikor pride pri obračunavanju posebnih ponudb do menjave terminov, se gratis dnevi vedno odštejejo od nižje cene.

Pritožbe

Vsak potnik – imetnik pogodbe, ima v primeru neprimerno izvedene storitve pravico do reklamacije oz. pritožbe. Potnik je dolžan reklamacijo uveljaviti v zakonsko določenem roku organizatorja potovanja v tem primeru Cherry tour s.r.o. najkasneje 15 koledrskih dni od zaključka potovanja. Vsak potnik mora morebitne pomankljivosti poskušati odpraviti že s predstavnikom Cherry tour s.r.o. , kateri je prisoten v vsakem kampu. V kolikor pomankljivosti ni mogoče odpraviti , se naredi zapisnik o pomankljivostih, katerega podpišeta obe strani. Zapisnik se pošlje priporočeno na naslov Kreativne poti d.o.o., Tržaška cesta 22 6230 Postojna. K zapisniku se priloži čim več gradiva, ki dokazujejo pomankljivosti. Vse morebitne pritožbe bomo poslali na sedež podjetja na Češko. Organizator potovanja mora odgovoriti na pritožbo v 8 delovnih dneh od prejema pritožbe.

Lošinjska plovidba Turizam d.o.o.

Kreativne poti d.o.o. nastopa kot posrednik pri prodaji mobilnih hišic,  družbe Lošinjska plovidba i Turizam d.o.o.

Lošinjskih brodograditelja 47
Mali Lošinj Hrvaška

Vsak potnik – imetnik pogodbe, ima v primeru neprimerno izvedene storitve pravico do reklamacije oz. pritožbe. Potnik je dolžan reklamacijo uveljaviti v zakonsko določenem roku organizatorja potovanja v tem primeru Lošinjska plovidba i Turizam d.o.o. najkasneje 8 koledrskih dni od zaključka potovanja. Vsak potnik mora morebitne pomankljivosti poskušati odpraviti že s predstavnikom Lošinjska plovidba i Turizam d.o.o. , kateri je prisoten v vsakem kampu. V kolikor pomankljivosti ni mogoče odpraviti , se naredi zapisnik o pomankljivostih, katerega podpišeta obe strani. Zapisnik se pošlje priporočeno na naslov Kreativne poti d.o.o., Tržaška cesta 22 6230 Postojna. K zapisniku se priloži čim več gradiva, ki dokazujejo pomankljivosti. Vse morebitne pritožbe bomo poslali na sedež podjetja na Hrvaško. Organizator potovanja mora odgovoriti na pritožbo v 8 delovnih dneh od prejema pritožbe.

Prijava in plačilo ob prijavi:

 • ob prijavi je potrebno navesti ime in priimek potnikov, kraj bivanja ter njihove rojstne datume;
 • ob prijavi je potrebno plačilo 30% celotnega zneska;
 • do 30 dni pred odhodom je potrebno poravnati celoten znesek.
 • dinamika plačil je navedena na računu – pogodbi

Obračunavanje posebnih ponudb (6=7,  12=14)

V kolikor pride pri obračunavanju posebnih ponudb do menjave terminov, se gratis dnevi vedno odštejejo od nižje cene.

Storno stroški

V kolikor je rezervacija odpovedana s strani potnika, je potrebno stornacijo poslati v pisni obliki na elektronski naslov: info@kreativnepoti.si.

do 30 DNI  20% STORNO STROŠKI

OD 30 DNI do 15 dni 50 % STORNO STROŠKI

DO 14 DNI 90% STORNO STROŠKI

NO SHOW 100% STORNO STROŠKI

Obračunavanje posebnih ponudb (6=7,  12=14)

V kolikor pride pri obračunavanju posebnih ponudb do menjave terminov, se gratis dnevi vedno odštejejo od nižje cene.

Pritožbe

Vsak potnik – imetnik pogodbe, ima v primeru neprimerno izvedene storitve pravico do reklamacije oz. pritožbe. Potnik je dolžan reklamacijo uveljaviti v zakonsko določenem roku organizatorja potovanja v tem primeru Lošinjska plovidba najkasneje 8 koledrskih dni od zaključka potovanja. Vsak potnik mora morebitne pomankljivosti poskušati odpraviti že s predstavnikom Lošinjska plovidba , kateri je prisoten v vsakem kampu. V kolikor pomankljivosti ni mogoče odpraviti , se naredi zapisnik o pomankljivostih, katerega podpišeta obe strani. Zapisnik se pošlje priporočeno na naslov Kreativne poti d.o.o., Tržaška cesta 22 6230 Postojna. K zapisniku se priloži čim več gradiva, ki dokazujejo pomankljivosti. Vse morebitne pritožbe bomo poslali na sedež podjetja na Hrvaško. Organizator potovanja mora odgovoriti na pritožbo v 8 delovnih dneh od prejema pritožbe.

Navores d.o.o. Kamp Dole Živogošče

Kreativne poti d.o.o. nastopa kot posrednik pri prodaji mobilnih hišic,  družbe Navores d.o.o.

Porat 136

21329 Živogošće

Hrvatska

Vsak potnik – imetnik pogodbe, ima v primeru neprimerno izvedene storitve pravico do reklamacije oz. pritožbe. Potnik je dolžan reklamacijo uveljaviti v zakonsko določenem roku organizatorja potovanja v tem primeruNavores d.o.o. najkasneje 15 koledrskih dni od zaključka potovanja. Vsak potnik mora morebitne pomankljivosti poskušati odpraviti že s predstavnikom hoteli Živogošće d.d. , kateri je prisoten v vsakem kampu. V kolikor pomankljivosti ni mogoče odpraviti , se naredi zapisnik o pomankljivostih, katerega podpišeta obe strani. Zapisnik se pošlje priporočeno na naslov Kreativne poti d.o.o., Tržaška cesta 22 6230 Postojna. K zapisniku se priloži čim več gradiva, ki dokazujejo pomankljivosti. Vse morebitne pritožbe bomo poslali na sedež podjetja na Hrvaško. Organizator potovanja mora odgovoriti na pritožbo v 8 delovnih dneh od prejema pritožbe.

Prijava in plačilo ob prijavi:

 • ob prijavi je potrebno navesti ime in priimek potnikov, kraj bivanja ter njihove rojstne datume;
 • ob prijavi je potrebno plačilo 30% celotnega zneska;
 • do 30 dni pred odhodom je potrebno poravnati celoten znesek.
 • dinamika plačil je navedena na računu – pogodbi

Obračunavanje posebnih ponudb (6=7,  12=14)

V kolikor pride pri obračunavanju posebnih ponudb do menjave terminov, se gratis dnevi vedno odštejejo od nižje cene.

Storno stroški

V kolikor je rezervacija odpovedana s strani potnika, je potrebno stornacijo poslati v pisni obliki na elektronski naslov: info@kreativnepoti.si.

od dneva rezervacije pa do 50 dni do prihoda se zadrži administrativne stroške v višini 20 %

od 49 dni do prihoda do dneva prihoda storno stroški 100%
Obračunavanje posebnih ponudb (6=7,  12=14)

V kolikor pride pri obračunavanju posebnih ponudb do menjave terminov, se gratis dnevi vedno odštejejo od nižje cene.

Pritožbe

Vsak potnik – imetnik pogodbe, ima v primeru neprimerno izvedene storitve pravico do reklamacije oz. pritožbe. Potnik je dolžan reklamacijo uveljaviti v zakonsko določenem roku organizatorja potovanja v tem primeru Navores d.o.o.. najkasneje 15 koledrskih dni od zaključka potovanja. Vsak potnik mora morebitne pomankljivosti poskušati odpraviti že s predstavnikomNavores d.o.o. , kateri je prisoten v vsakem kampu. V kolikor pomankljivosti ni mogoče odpraviti , se naredi zapisnik o pomankljivostih, katerega podpišeta obe strani. Zapisnik se pošlje priporočeno na naslov Kreativne poti d.o.o., Tržaška cesta 22 6230 Postojna. K zapisniku se priloži čim več gradiva, ki dokazujejo pomankljivosti. Vse morebitne pritožbe bomo poslali na sedež podjetja na Hrvaško. Organizator potovanja mora odgovoriti na pritožbo v 8 delovnih dneh od prejema pritožbe.

KAMP PORAT POVLJANA PAG

Kreativne poti d.o.o. nastopa kot posrednik pri prodaji mobilnih hišic,  družbe kamp Porat Povljana Pag.

Vsak potnik – imetnik pogodbe, ima v primeru neprimerno izvedene storitve pravico do reklamacije oz. pritožbe. Potnik je dolžan reklamacijo uveljaviti v zakonsko določenem roku organizatorja potovanja v tem primeru kamp Porat najkasneje 15 koledrskih dni od zaključka potovanja. Vsak potnik mora morebitne pomankljivosti poskušati odpraviti že s predstavnikom kamp Porat , kateri je prisoten v vsakem kampu. V kolikor pomankljivosti ni mogoče odpraviti , se naredi zapisnik o pomankljivostih, katerega podpišeta obe strani. Zapisnik se pošlje priporočeno na naslov Kreativne poti d.o.o., Tržaška cesta 22 6230 Postojna. K zapisniku se priloži čim več gradiva, ki dokazujejo pomankljivosti. Vse morebitne pritožbe bomo poslali na sedež podjetja na Hrvaško. Organizator potovanja mora odgovoriti na pritožbo v 8 delovnih dneh od prejema pritožbe.

Prijava in plačilo ob prijavi:

 • ob prijavi je potrebno navesti ime in priimek potnikov, kraj bivanja ter njihove rojstne datume;
 • ob prijavi je potrebno plačilo 30% celotnega zneska;
 • do 30 dni pred odhodom je potrebno poravnati celoten znesek.
 • dinamika plačil je navedena na računu – pogodbi

Obračunavanje posebnih ponudb (6=7,  12=14)

V kolikor pride pri obračunavanju posebnih ponudb do menjave terminov, se gratis dnevi vedno odštejejo od nižje cene.

Storno stroški

V kolikor je rezervacija odpovedana s strani potnika, je potrebno stornacijo poslati v pisni obliki na elektronski naslov: info@kreativnepoti.si.

do 30 dni pred prihodom 20%

do 14 dni pred prihodom 50%
do 7 dni pred prihodom 75 %
do 1 dan pred prihodom 90%
no show 100%

Pritožbe

Vsak potnik – imetnik pogodbe, ima v primeru neprimerno izvedene storitve pravico do reklamacije oz. pritožbe. Potnik je dolžan reklamacijo uveljaviti v zakonsko določenem roku organizatorja potovanja v tem primeru VISA PROMET D.O.O. najkasneje 15 koledrskih dni od zaključka potovanja. Vsak potnik mora morebitne pomankljivosti poskušati odpraviti že s predstavnikom VISA PROMET D.O.O. , kateri je prisoten v vsakem kampu. V kolikor pomankljivosti ni mogoče odpraviti , se naredi zapisnik o pomankljivostih, katerega podpišeta obe strani. Zapisnik se pošlje priporočeno na naslov Kreativne poti d.o.o., Tržaška cesta 22 6230 Postojna. K zapisniku se priloži čim več gradiva, ki dokazujejo pomankljivosti. Vse morebitne pritožbe bomo poslali na sedež podjetja na Hrvaško. Organizator potovanja mora odgovoriti na pritožbo v 8 delovnih dneh od prejema pritožbe.

VISA PROMET D.O.O. RIMSKI PUT TROGIR ( KAMP ROŽAC)

Kreativne poti d.o.o. nastopa kot posrednik pri prodaji mobilnih hišic,  družbe hoteli Visa promet d.o.o. Rimski put 2b Trogir Hrvaška

Vsak potnik – imetnik pogodbe, ima v primeru neprimerno izvedene storitve pravico do reklamacije oz. pritožbe. Potnik je dolžan reklamacijo uveljaviti v zakonsko določenem roku organizatorja potovanja v tem primeru Visa Promet d.o.o. najkasneje 15 koledrskih dni od zaključka potovanja. Vsak potnik mora morebitne pomankljivosti poskušati odpraviti že s predstavnikom visa promet d.o.o. , kateri je prisoten v vsakem kampu. V kolikor pomankljivosti ni mogoče odpraviti , se naredi zapisnik o pomankljivostih, katerega podpišeta obe strani. Zapisnik se pošlje priporočeno na naslov Kreativne poti d.o.o., Tržaška cesta 22 6230 Postojna. K zapisniku se priloži čim več gradiva, ki dokazujejo pomankljivosti. Vse morebitne pritožbe bomo poslali na sedež podjetja na Hrvaško. Organizator potovanja mora odgovoriti na pritožbo v 8 delovnih dneh od prejema pritožbe.

Prijava in plačilo ob prijavi:

 • ob prijavi je potrebno navesti ime in priimek potnikov, kraj bivanja ter njihove rojstne datume;
 • ob prijavi je potrebno plačilo 30% celotnega zneska;
 • do 30 dni pred odhodom je potrebno poravnati celoten znesek.
 • dinamika plačil je navedena na računu – pogodbi

Obračunavanje posebnih ponudb (6=7,  12=14)

V kolikor pride pri obračunavanju posebnih ponudb do menjave terminov, se gratis dnevi vedno odštejejo od nižje cene.

Storno stroški

V kolikor je rezervacija odpovedana s strani potnika, je potrebno stornacijo poslati v pisni obliki na elektronski naslov: info@kreativnepoti.si.

do 21 dni pred prihodom 25%

do 14 dni pred prihodom 50%
do 7 dni pred prihodom 75 %
do 1 dan pred prihodom 90%
no show 100%

 

Pritožbe

Vsak potnik – imetnik pogodbe, ima v primeru neprimerno izvedene storitve pravico do reklamacije oz. pritožbe. Potnik je dolžan reklamacijo uveljaviti v zakonsko določenem roku organizatorja potovanja v tem primeru VISA PROMET D.O.O. najkasneje 15 koledrskih dni od zaključka potovanja. Vsak potnik mora morebitne pomankljivosti poskušati odpraviti že s predstavnikom VISA PROMET D.O.O. , kateri je prisoten v vsakem kampu. V kolikor pomankljivosti ni mogoče odpraviti , se naredi zapisnik o pomankljivostih, katerega podpišeta obe strani. Zapisnik se pošlje priporočeno na naslov Kreativne poti d.o.o., Tržaška cesta 22 6230 Postojna. K zapisniku se priloži čim več gradiva, ki dokazujejo pomankljivosti. Vse morebitne pritožbe bomo poslali na sedež podjetja na Hrvaško. Organizator potovanja mora odgovoriti na pritožbo v 8 delovnih dneh od prejema pritožbe.

Adria more d.o.o. IDOM REISEN – Brune Bušića 43, Pakoštane – storno stroški, pritožbe, povračila

Kreativne poti d.o.o. nastopa kot posrednik pri prodaji mobilnih hišic, šotorov družbe Adria more d.o.o. – Brune Bušića 43, Pakoštane

Prijava in plačilo ob prijavi:

 • ob prijavi je potrebno navesti ime in priimek potnikov, kraj bivanja ter njihove rojstne datume;
 • ob prijavi je potrebno plačilo 30% celotnega zneska;
 • do 30 dni pred odhodom je potrebno poravnati celoten znesek.
 • dinamika plačil je navedena na računu – pogodbi

Storno stroški

V kolikor je rezervacija odpovedana s strani potnika, je potrebno stornacijo poslati v pisni obliki na elektronski naslov: info@kreativnepoti.si.

Storno stroški s strani gosta

–  do  35 dni 20 %
– od 35  do  16 dni  50 %
– od 16 dni do 1 dneva 90%
– no show 100%

Obračunavanje posebnih ponudb (6=7,  12=14)

V kolikor pride pri obračunavanju posebnih ponudb do menjave terminov, se gratis dnevi vedno odštejejo od nižje cene.

 

Pritožbe

Vsak potnik – imetnik pogodbe, ima v primeru neprimerno izvedene storitve pravico do reklamacije oz. pritožbe. Potnik je dolžan reklamacijo uveljaviti v zakonsko določenem roku organizatorja potovanja v tem primeru Adria more d.o.o. – Brune Bušića 43, Pakoštane, najkasneje 30 koledrskih dni od zaključka potovanja. Vsak potnik mora morebitne pomankljivosti poskušati odpraviti že s predstavnikom Adria more d.o.o. – Brune Bušića 43, Pakoštane , kateri je prisoten v vsakem kampu. V kolikor pomankljivosti ni mogoče odpraviti , se naredi zapisnik o pomankljivostih, katerega podpišeta obe strani. Zapisnik se pošlje priporočeno na naslov Kreativne poti d.o.o., Tržaška cesta 22 6230 Postojna. K zapisniku se priloži čim več gradiva, ki dokazujejo pomankljivosti. Vse morebitne pritožbe bomo poslali na sedež podjetja na Hrvaško. Organizator potovanja mora odgovoriti na pritožbo v 8 delovnih dneh od prejema pritožbe.

Autokamp Klenovica Luje d.d.

 

Kreativne poti d.o.o. nastopa kot posrednik pri prodaji mobilnih hišic,  družbe Luje d.d. 51252 Klenovica | Hrvatska | Croatia

Prijava in plačilo ob prijavi:

 • ob prijavi je potrebno navesti ime in priimek potnikov, kraj bivanja ter njihove rojstne datume;
 • ob prijavi je potrebno plačilo 30% celotnega zneska;
 • do 30 dni pred odhodom je potrebno poravnati celoten znesek.
 • dinamika plačil je navedena na računu – pogodbi

Storno stroški

V kolikor je rezervacija odpovedana s strani potnika, je potrebno stornacijo poslati v pisni obliki na elektronski naslov: info@kreativnepoti.si.

Storno stroški s strani gosta

OD DNEVA REZERVACIJE DO 21 DNI PRED ODHODOM 10% CELOTNE VREDNOSTI + 15 EUR ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV

OD 20 DNI DO DNEVA PRIHODA 100% STORNO STROŠKI

PRITOŽBE

Vsak potnik – imetnik pogodbe, ima v primeru neprimerno izvedene storitve pravico do reklamacije oz. pritožbe. Potnik je dolžan reklamacijo uveljaviti v zakonsko določenem roku organizatorja potovanja v tem primeru Luje d.d. najkasneje 30 koledrskih dni od zaključka potovanja. Vsak potnik mora morebitne pomankljivosti poskušati odpraviti že s predstavnikom Luje d.d. , kateri je prisoten v vsakem kampu. V kolikor pomankljivosti ni mogoče odpraviti , se naredi zapisnik o pomankljivostih, katerega podpišeta obe strani. Zapisnik se pošlje priporočeno na naslov Kreativne poti d.o.o., Tržaška cesta 22 6230 Postojna. K zapisniku se priloži čim več gradiva, ki dokazujejo pomankljivosti. Vse morebitne pritožbe bomo poslali na sedež podjetja na Hrvaško. Organizator potovanja mora odgovoriti na pritožbo v 8 delovnih dneh od prejema pritožbe.

KAMP MEDITERAN D.O.O. HRVAŠKA

KAMP SELCE, LJUTIĆ, PUNTICA, LANTERNA, NAVIS, PORTON BIONDI,…

Kreativne poti d.o.o. nastopa kot posrednik pri prodaji mobilnih hišic, šotorov družbe KAMP MEDITERAN D.O.O. SAMOBOR HR.

Prijava in plačilo ob prijavi:

 • ob prijavi je potrebno navesti ime in priimek potnikov, kraj bivanja ter njihove rojstne datume;
 • ob prijavi je potrebno plačilo 30% celotnega zneska;
 • do 30 dni pred odhodom je potrebno poravnati celoten znesek.
 • dinamika plačil je navedena na računu – pogodbi

Storno stroški

V kolikor je rezervacija odpovedana s strani potnika, je potrebno stornacijo poslati v pisni obliki na elektronski naslov: info@kreativnepoti.si.

Storno stroški s strani gosta

OD DNEVA REZERVACIJE DO 21 DNI PRED ODHODOM 20% CELOTNE VREDNOSTI + 15 EUR ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV

OD 20 DNI DO DNEVA PRIHODA 100% STORNO STROŠKI

PRITOŽBE

Vsak potnik – imetnik pogodbe, ima v primeru neprimerno izvedene storitve pravico do reklamacije oz. pritožbe. Potnik je dolžan reklamacijo uveljaviti v zakonsko določenem roku organizatorja potovanja v tem primeru KAMP MEDITERAN D.O.O. SAMOBOR najkasneje 30 koledrskih dni od zaključka potovanja. Vsak potnik mora morebitne pomankljivosti poskušati odpraviti že s predstavnikom KAMP MEDITERAN SAMOBOR , kateri je prisoten v vsakem kampu. V kolikor pomankljivosti ni mogoče odpraviti , se naredi zapisnik o pomankljivostih, katerega podpišeta obe strani. Zapisnik se pošlje priporočeno na naslov Kreativne poti d.o.o., Tržaška cesta 22 6230 Postojna. K zapisniku se priloži čim več gradiva, ki dokazujejo pomankljivosti. Vse morebitne pritožbe bomo poslali na sedež podjetja na Hrvaško. Organizator potovanja mora odgovoriti na pritožbo v 8 delovnih dneh od prejema pritožbe.

Gebetsroither International, 8940 Weißenbach/Liezen, Austria

Kreativne poti d.o.o. nastopa kot posrednik pri prodaji mobilnih hišic, šotorov, prikolic družbe Gebetsroither International, 8940 Weißenbach/Liezen, Austria

Prijava in plačilo ob prijavi:

 • ob prijavi je potrebno navesti ime in priimek potnikov, kraj bivanja ter njihove rojstne datume;
 • ob prijavi je potrebno plačilo 30% celotnega zneska;
 • do 30 dni pred odhodom je potrebno poravnati celoten znesek.
 • dinamika plačil je navedena na računu – pogodbi

Storno stroški

V kolikor je rezervacija odpovedana s strani potnika, je potrebno stornacijo poslati v pisni obliki na elektronski naslov: info@kreativnepoti.si.

Storno stroški s strani gosta

Storno stroški – pogoji odpovedi:
– do 60 dni pred odhodom – 20%
– 59 – 30 dni pred odhodom – 50%
– 29 – 4 dni pred odhodom – 90%
– 3 – 0 dni pred odhodom – 100%

PRITOŽBE

Vsak potnik – imetnik pogodbe, ima v primeru neprimerno izvedene storitve pravico do reklamacije oz. pritožbe. Potnik je dolžan reklamacijo uveljaviti v zakonsko določenem roku organizatorja potovanja v tem primeru Gebetsroither najkasneje 30 koledrskih dni od zaključka potovanja. Vsak potnik mora morebitne pomankljivosti poskušati odpraviti že s predstavnikom Gebetsroither , kateri je prisoten v vsakem kampu. V kolikor pomankljivosti ni mogoče odpraviti , se naredi zapisnik o pomankljivostih, katerega podpišeta obe strani. Zapisnik se pošlje priporočeno na naslov Kreativne poti d.o.o., Tržaška cesta 22 6230 Postojna. K zapisniku se priloži čim več gradiva, ki dokazujejo pomankljivosti. Vse morebitne pritožbe bomo poslali na sedež podjetja v Avstrijo. Organizator potovanja mora odgovoriti na pritožbo v 8 delovnih dneh od prejema pritožbe.

Liburnia  – Medveja camping resort

Kreativne poti d.o.o. nastopa kot posrednik pri prodaji mobilnih hišic, družbe Liburnia hoteli M. Tita 198 Tel. +385 (0)51 710 450
51410 Opatija, Croatia

Prijava in plačilo ob prijavi:

 • ob prijavi je potrebno navesti ime in priimek potnikov, kraj bivanja ter njihove rojstne datume;
 • ob prijavi je potrebno plačilo 30% celotnega zneska;
 • do 30 dni pred odhodom je potrebno poravnati celoten znesek.
 • dinamika plačil je navedena na računu – pogodbi

Storno stroški

V kolikor je rezervacija odpovedana s strani potnika, je potrebno stornacijo poslati v pisni obliki na elektronski naslov: info@kreativnepoti.si.

Storno stroški s strani gosta

Storno stroški – pogoji odpovedi:

➢ bivanje med 01.04.- 10.06. & 30.08.-31.10.– 3 dni pred prihodom se računa 1 nočitev + 20 eur
➢ bivanje med 11.06.-25.06. – 5 dni pred prihodom se računa 2 nočitvi + 20 eur
➢ bivanje med 26.08.-29.08. – 10 dni pred prihodom se računa 3 nočitve + 20 eur.

PRITOŽBE

Vsak potnik – imetnik pogodbe, ima v primeru neprimerno izvedene storitve pravico do reklamacije oz. pritožbe. Potnik je dolžan reklamacijo uveljaviti v zakonsko določenem roku organizatorja potovanja v tem primeru Liburnia hoteli najkasneje 30 koledrskih dni od zaključka potovanja. Vsak potnik mora morebitne pomankljivosti poskušati odpraviti že s predstavnikom Liburnia hotelir , kateri je prisoten v vsakem kampu. V kolikor pomankljivosti ni mogoče odpraviti , se naredi zapisnik o pomankljivostih, katerega podpišeta obe strani. Zapisnik se pošlje priporočeno na naslov Kreativne poti d.o.o., Tržaška cesta 22 6230 Postojna. K zapisniku se priloži čim več gradiva, ki dokazujejo pomankljivosti. Vse morebitne pritožbe bomo poslali na sedež podjetja na Hrvaško. Organizator potovanja mora odgovoriti na pritožbo v 8 delovnih dneh od prejema pritožbe.

Human Company Altomincio Family park

Kreativne poti d.o.o. nastopa kot posrednik pri prodaji mobilnih hišic, šotorov, prikolic družbe Human Company Italija

Prijava in plačilo ob prijavi:

 • ob prijavi je potrebno navesti ime in priimek potnikov, kraj bivanja ter njihove rojstne datume;
 • ob prijavi je potrebno plačilo 30% celotnega zneska;
 • do 30 dni pred odhodom je potrebno poravnati celoten znesek.
 • dinamika plačil je navedena na računu – pogodbi

Storno stroški

V kolikor je rezervacija odpovedana s strani potnika, je potrebno stornacijo poslati v pisni obliki na elektronski naslov: info@kreativnepoti.si.

Storno stroški s strani gosta

Storno stroški – pogoji odpovedi:
– od dneva rezervacije do 30 dni pred prihodom 20%
– od 30 dni do 7 dni pred odhodom – 50%
– od 7 dni do 1 dan pred odhodom – 75%
– dan prihoda ali no show – 100%

PRITOŽBE

Vsak potnik – imetnik pogodbe, ima v primeru neprimerno izvedene storitve pravico do reklamacije oz. pritožbe. Potnik je dolžan reklamacijo uveljaviti v zakonsko določenem roku organizatorja potovanja v tem primeru Human company najkasneje 30 koledrskih dni od zaključka potovanja. Vsak potnik mora morebitne pomankljivosti poskušati odpraviti že s predstavnikom Human company , kateri je prisoten v vsakem kampu. V kolikor pomankljivosti ni mogoče odpraviti , se naredi zapisnik o pomankljivostih, katerega podpišeta obe strani. Zapisnik se pošlje priporočeno na naslov Kreativne poti d.o.o., Tržaška cesta 22 6230 Postojna. K zapisniku se priloži čim več gradiva, ki dokazujejo pomankljivosti. Vse morebitne pritožbe bomo poslali na sedež podjetja v Italijo. Organizator potovanja mora odgovoriti na pritožbo v 8 delovnih dneh od prejema pritožbe.

G.P. SERVICE KAMP INDIJE

A. ŠANTIĆA 1, POREČ HR

Kreativne poti d.o.o. nastopa kot posrednik pri prodaji mobilnih hišic družbe G.P. SERVICE.

Prijava in plačilo ob prijavi:

 • ob prijavi je potrebno navesti ime in priimek potnikov, kraj bivanja ter njihove rojstne datume;
 • ob prijavi je potrebno plačilo 30% celotnega zneska;
 • do 30 dni pred odhodom je potrebno poravnati celoten znesek.
 • dinamika plačil je navedena na računu – pogodbi

Storno stroški

V kolikor je rezervacija odpovedana s strani potnika, je potrebno stornacijo poslati v pisni obliki na elektronski naslov: info@kreativnepoti.si.

Storno stroški s strani gosta

 

Do 30 dan pred prihodom 15%

–          Od 30 do 14 dni pred prihodom 30%

–          Od 13 do 7 dni 50%

–          Od 6 do 3 dni 80%

–          Od 2 dni do dneva prihoda ali no show 100%

PRITOŽBE

Vsak potnik – imetnik pogodbe, ima v primeru neprimerno izvedene storitve pravico do reklamacije oz. pritožbe. Potnik je dolžan reklamacijo uveljaviti v zakonsko določenem roku organizatorja potovanja v tem primeru G.P. SERVICE najkasneje 10 koledrskih dni od zaključka potovanja. Vsak potnik mora morebitne pomankljivosti poskušati odpraviti že s predstavnikom G.P. SERVICE , kateri je prisoten v vsakem kampu. V kolikor pomankljivosti ni mogoče odpraviti , se naredi zapisnik o pomankljivostih, katerega podpišeta obe strani. Zapisnik se pošlje priporočeno na naslov Kreativne poti d.o.o., Tržaška cesta 22 6230 Postojna. K zapisniku se priloži čim več gradiva, ki dokazujejo pomankljivosti. Vse morebitne pritožbe bomo poslali na sedež podjetja na Hrvaško. Organizator potovanja mora odgovoriti na pritožbo v 8 delovnih dneh od prejema pritožbe.

Kamp Bunja Brač d.o.o.

Supetar, Hrvaška

 

Kreativne poti d.o.o. nastopa kot posrednik pri prodaji mobilnih hišic kampa Bunja Brač d.o.o.

Prijava in plačilo ob prijavi:

 • ob prijavi je potrebno navesti ime in priimek potnikov, kraj bivanja ter njihove rojstne datume;
 • ob prijavi je potrebno plačilo 30% celotnega zneska;
 • do 30 dni pred odhodom je potrebno poravnati celoten znesek.
 • dinamika plačil je navedena na računu – pogodbi

Storno stroški

V kolikor je rezervacija odpovedana s strani potnika, je potrebno stornacijo poslati v pisni obliki na elektronski naslov: info@kreativnepoti.si.

 

storno stroški s strani gosta

od dneva rezervacije do 45 dni pred prihodom 35%

od 44 dni do 31 dni pred odhodom 60%

do 30 dni 100%

PRITOŽBE

Vsak potnik – imetnik pogodbe, ima v primeru neprimerno izvedene storitve pravico do reklamacije oz. pritožbe. Potnik je dolžan reklamacijo uveljaviti v zakonsko določenem roku organizatorja potovanja v tem primeru kamp Bunja d.o.o., najkasneje 30 koledrskih dni od zaključka potovanja. Vsak potnik mora morebitne pomankljivosti poskušati odpraviti že s predstavnikom kampa Bunja , kateri je prisoten v vsakem kampu. V kolikor pomankljivosti ni mogoče odpraviti , se naredi zapisnik o pomankljivostih, katerega podpišeta obe strani. Zapisnik se pošlje priporočeno na naslov Kreativne poti d.o.o., Tržaška cesta 22 6230 Postojna. K zapisniku se priloži čim več gradiva, ki dokazujejo pomankljivosti. Vse morebitne pritožbe bomo poslali na sedež podjetja na Hrvaško.. Organizator potovanja mora odgovoriti na pritožbo v 8 delovnih dneh od prejema pritožbe.

Adriatic Campovi – storno stroški, pritožbe, povračila

Adriatic Campovi, ulica grada Vukovara 269G/6 Zagreb HR
Kreativne poti d.o.o. nastopa kot posrednik pri prodaji mobilnih hišic  družbe Adriatic Campovi

Prijava in plačilo ob prijavi:

 • ob prijavi je potrebno navesti ime in priimek potnikov, kraj bivanja ter njihove rojstne datume;
 • ob prijavi je potrebno plačilo 30% celotnega zneska;
 • do 30 dni pred odhodom je potrebno poravnati celoten znesek.
 • dinamika plačil je navedena na računu – pogodbi

Storno stroškiV kolikor je rezervacija odpovedana s strani potnika, je potrebno stornacijo poslati v pisni obliki na elektronski naslov: info@kreativnepoti.si.

 

STORNO STROŠKI S STRANI GOSTA

do 30 dni pred odhodom 10% od celotnega zneska rezervacije

od 29 dni do 15 dni 30% od celotnega zneska

od 14 dni do 7 dni 50% od celotnega zneska

od 7 dni do dneva prihoda 100%

Obračunavanje posebnih ponudb (3=4, 6=7, 5=7, 10=14, itd.)

V kolikor pride pri obračunavanju posebnih ponudb do menjave terminov, se gratis dnevi vedno odštejejo od nižje cene.

Pritožbe

Vsak potnik – imetnik pogodbe, ima v primeru neprimerno izveden storitve pravico do reklamacije oz. pritožbe. Potnik je dolžan reklamacijo uveljaviti v zakonsko določenem roku organizatorja potovanja v tem primeru Adriatic Campovi najkasneje 7 delovnih dni od zaključka potovanja. Vsak potnik mora morebitne pomanjkljivosti poskušati odpraviti že s predstavnikom Adriatic Campovi , kateri je prisoten v vsakem kampu. V kolikor pomanjkljivosti ni mogoče odpraviti , se naredi zapisnik o pomanjkljivostih, katerega podpišeta obe strani. Zapisnik se pošlje priporočeno na naslov Kreativne poti d.o.o., Tržaška cesta 22 6230 Postojna. K zapisniku se priloži čim več gradiva, ki dokazujejo pomanjkljivosti. Vse morebitne pritožbe bomo poslali na sedež podjetja na Hrvaško. Organizator potovanja mora odgovoriti na pritožbo v 7 delovnih dneh od prejema pritožbe. Za morebitne spore je pristojno sodišče v Zagrebu HR.

Postojna, 10.3.2020

OSNOVNA NAVODILA ZA POTNIKE VELJA ZA VSE KAMPE – bivanje v mobilnih hiškah, klasičnih šotorih, glamping šotorih in prikolicah

Spoštovani potniki,

Pred odhodom na Vaš oddih smo vam pripravili nekaj koristnih informacij glede bivanja v kampih oziroma mobilnih hiškah, da bo vaše bivanje čim bolj prijetno. Naprošamo Vas, da si spodnja navodila preberete.

Na pogodbi-računu in na potovalnih dokumentih je vedno napisano kdo je lastnik mobilnih hišk. Vsak kamp ima več vrst mobilnih hišk, katere se med seboj razlikujejo po velikosti, starosti, opremi, lokaciji in prevdsem splošnih pogojih. Da ne bi prihajalo do pomote vedno piše na potovalnih dokumentih PONUDNIK/LASTNIK le teh. Vsak kamp ima tudi svoje mobilne hiške in te so tudi predstavljene na uradnih spletnih straneh od kampa.

Hiške od zunanjih ponudnikov niso predstavljene na uradnih spletnih straneh od kampa.

Prijava  in odjava v kamp

Ure prijave in odjave so navedene na voucherju katerega ste prejeli, v kolikor pridete na check in prej ni nujno, da se boste lahko prijavili pred napisano uro. V kolikor se boste odjavili kasneje, Vam lahko zaračunajo pozno odjavo oz. dodatni dan. V kolikor pridete kasneje, kot je določeno morate o tem nujno obvestiti kamp, saj recepcije delajo običajno do 19 oz. 20 ure.

Recepcije v kampih

Na voucherju, katerega ste prejeli po elektronski pošti je navedeno kdo je ORGANIZATOR oziroma LASTNIK mobilnih hišk, tako, da se je potrebno prijaviti tudi na njihovih recepcijah ( v kolikor kamp ni lastnik hišk) in tukaj Vam bojo povedali lokacijo vaše mobilne hiške, saj so to zunanji ponudniki mobilnih hišk.

Lokacija mobilnih hišk/prikolic/šotorov

Četudi je bila ob prijavi podana želja glede lokacije same mobilne hiške ( senca, bližina morja, v bližini trgovine, igral,…) ni nujno, da bo ta želja upoštevana. V kolikor Vam lokacija hiške ne ustreza to takoj javite predstavniku v kampu/recepciji in v kolikor bo možno, vam dodelijo drugo lokacijo. Hiške od istega lastnika so vedno skupaj. Hiške se lahko nahajajo na katerikoli lokaciji znotraj kampa. Točna lokacija mobilne hiške je znana po prihodu v kamp. Agencija Kreativne poti nima nobenega vpliva na lokacijo mobilne hiške. Agencija ne odgovarja za lokacijo mobilnih hišk v samem kampu.

Predstavniki v kampih/pritožbe

Oseba pri kateri boste opravili prijavo,( velja za zunanje ponudnike) je tudi predstavnik oz. zastopnik lastnika mobilnih hišk in pri njemu / njej dobite vse potrebne informacije glede mobilnih hišk in kampa. Tam kjer so hiške direktno od kampa urejate vse na glavni recepciji. Agencija vedno nastopa samo v vlogi posrednika pri prodaji in vam nudi pomoč pri reševanju morebitnih pritožb, zato morajo biti pritožbe vedno napisane skladno s spodnjimi navodili.

Predstavniku / recepciji  javite v kolikor opazite v hiški kakšno pomanjkljivost ( čistoča, pomanjkljiva  oprema, kakšna morebitna okvara), da le to čimprej odpravite. Vsako pomanjkljivost je potrebno nujno javiti predstavniku / recepciji v kampu, da se le ta čim prej odpravi v kolikor je mogoče. Potnik mora pri odpravljanju vzroka pritožbe sodelovati s predstavnikom z dobrim namenom. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam organizator/lasntnik ne bo upošteval kasnejših zahtev za povrnitev škode ali znižanje cene potovanja  .V primeru, da  napake/pomanjkljivosti ne boste javili predstavniku/recepciji bomo smatrali, da ste se z izbrano namestitvijo strinjali in pritožbe kasneje niso možne. V kolikor odprava pomanjkljivosti ni mogoča nujno napišite reklamacijski zapisnik, kjer je potrebno nujno opisati zakaj morebitne pomanjkljivosti ni bilo mogoče odpraviti

( podpisan mora biti obvezno s strani predstavnika), kateri bo služil kot dokaz ob morebitni pritožbi ob vrnitvi domov. Pritožbe morajo biti poslane po pošti na sedež podjetja. Pritožb brez zapisnikov in brez drugih dokazov ( slike,video, izjave prič,..) ne bomo obravnavali. Pritožb poslanih po elektronski pošti ne bomo obravnavali.

Pritožb, katere se ne nanašajo direktno na namestitev ( vzdževalna dela v kampu, izgradnja novih objektov, cest, kanalizacije,hrup) ne bomo obravnavali, saj to ni odgovornost ponudnika/lastnika mobilnih hišk.

Pritožbe so v skladu s splošnimi pogoji organizatorja/lastnika poslane naprej lastniku.

Število oseb v mobilni hiški

Vsaka hiška ima dovoljeno maksimalno število oseb. Štejejo vse osebe ne glede na starost ( tudi dojenčki in majhni otroci). Vedno je določeno število osnovnih ležišč in dodatnih ležišč. ( 4+2, 4+1, 6+2, 6+1, 5+1,…). Število oseb določa proizvajalec/ponudnik hišk. V hiški, ki je velika napr. 32m2 je laho max. število oseb napr. 6 ( 4+2), 7 ( 6+1) ali pa samo 4.

Standardne velikosti dvojne postelje so od 130 do 160 cm x 190-200 cm, enojne pa od 65 – 80 cm x 190-200 cm in to se šteje za osnovna ležišča, dodatna ležišča so pogradi, raztegljivi kavči, zložljive postelje.. in so običajno namenjena otrokom. Omejitev ( starost, velikost, kg) na dodatnem ležišču določa ponudnik.
V kolikor se prijavi več oseb, kot dovoljeno ima lastnik/predstavnik pravico, da zavrne bivanje in v tem primeru povračilo stroškov ni upravičeno. V primeru nejasnosti nas prosim kontaktirajte.

Posteljnina, brisače, stvari za osebno nego, čistila, posoda

V mobilnih hiškah ni posteljnine in brisač, razen tam kjer je navedeno drugače. Prinesite svoje, razen , če ste jih ob rezervaciji naročili ( tam kjer je to mogoče). Vzglavniki, odeje so na voljo.

Stvari za osebno nego in čistila prinesite svoje.

Vsaka hiška ima na voljo osnovno posodo za kuhanje, v kolikor potrebujete kaj posebnega

( palični mešalnik, toaster,…) prinesite svoje.

Wi-fi v kampih

dostopnost, delovanje, morebitno plačilo je vedno v pristojnosti kampa in ne lastnika/ponudnika mobilnih hišk. Za  morebitna vprašanja glede wi-fi ja se obrnite na glavne recepcije kampa.

Bazeni, restavracije, trgovine, animacija in ostala ponudba

Obratovanje bazenov, trgovin,….je vedno v domeni kampa in ne ponudnika mobilnih hišk. V kolikor imate vprašanja med bivanjem v kampu se obrnite na glavno recepcijo.

Hišni ljubljenčki

V kolikor ni navedeno drugače niso dovoljeni v mobilnih hiškah.

Kjer so dovoljeni je za njih potrebno plačilo in predhodna potrditev s strani lastnika mobilnih hišk.

Kavcija, turistična taksa in prijava gosta

V vseh mobilnih hiškah je potrebna kavcija v gotovini, katero Vam v kolikor ni nič poškodovano vrnejo ob koncu vašega bivanja.

Turistična taksa in prijava gosta ( enkratno) se plača na glavni recepciji kampa. Pri nekaterih ponudnikih je turistična taksa vključena v ceno najema.

Avtomobili

V ceno najema hiške je vedno vključeno samo eno vozilo, v kolikor pridete z več vozili je potrebno dodatno plačilo po rednem ceniku kampa.

Končno čiščenje

Po odhodu iz mobilnih hišk je potrebno odnesti smeti, izprazniti hladilnik in pomiti posodo, tudi tam kjer je plačilo za čiščenje obvezno. Tam kjer je čiščenje opcijsko pomeni, da sami temeljito očistite hišico, sicer Vam od kavcije odtrgajo za čiščenje.

Kategorizacija kampa oz. mobilnih hišk, šotorov,…

Kategorizacija kampa in mobilnih hišk od ponudnika nista običajno ista, saj gre za popolnoma drugačno vrednotenje. Naprimer kamp, ki ima uradno 4* ni nujno, sa so hiške tudi 4*. Ponekod je navedeno, da so hiške starejšega tipa in tako primerne za manj zahtevne goste.

V enem kampu je lahko tudi več deset ponudnikov mobilnih hišk, šotorov, prikolic,…..

Za dodatne informacije nas prosim kontaktirajte na info@kreativnepoti.si in z veseljem vam bomo odgovorili na vprašanja.

 VELJA ZA VSE NAMESTITVE

PRAVICA  DO SPREMEMB IN ODPOVEDI

Agencija Kreativne poti nastopa kot posrednik pri prodaji turističnih kapacitet.
Organizator ( velja za vse) si pridržuje pravico do spremembe rezervacije, če nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni možno napovedati, se jim izogniti ali jih odpravit .

Organizator ( velja za vse) si pridržuje odpovedati potovanje najkasneje 7 (sedem) dni pred predvidenim odhodom.

Organizator ( velja za vse) si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za organizatorja pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe.

Organizator lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil z organizatorjem, predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil posrednika Kreativne poti.

Organizator ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.

V primeru, da organizator odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja. V primeru organizatorjeve odpovedi potovanja, potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani.

O kakršnikoli naknadni spremembi programa posrednik  potnika nemudoma obvesti.
Posrednik ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud.

V primeru, da stanje na kraju samem organizatorju ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko organizator namesti potnika v drug objekt enake ali višje kategorije.

———————————————————————————————————————————

odpoved potovanja

 

Postojna, 2. 12. 2020

 

Turistična agencija Kreativne poti, d.o.o.

Za pravilno delovanje tega spletišča se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki. Sistemski piškotki, ki so nujni za delovanje, so že dovoljeni. Vaša izbira pa je, da dovolite ali zavrnete piškotke analitike in trženja, ki nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas.
Več o piškotkih.